Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Omsetningsrådet vil ha større reguleringsvolum for svinekjøtt

29. juni 2021

I et ekstraordinært møte i Omsetningsrådet i går ble det vedtatt et svar til Landbruks- og matdepartementet om maksimalt reguleringsvolum for svinekjøtt. –Om et tak på 3 000 tonn vil være tilstrekkelig synes tvilsomt ut fra Norturas vurderinger og anbefalinger om et betydelig høyere tak, skriver rådet i sitt svar. Nortura ønsker et reguleringsvolum på 7 000 tonn.

I en flertallsmerknad fra næringskomiteen heter det: Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, mener det er viktig med en fungerende markedsregulering for gris også i framtida.
Komiteen ber Landbruks- og matdepartementet innhente Omsetningsrådets syn på øvre ramme for reguleringslagring av svinekjøtt før fastsetting. Det er regjeringens ansvar at vi ivaretar våre internasjonale forpliktelser.»

Her er Omsetningsrådets svar til Landbruks- og matdepartementet.

“Omsetningsrådet har vurdert konsekvensene av LMDs forslag om et maksimalt årlig kvantum for innfrysning av gris på 3000 tonn, sett opp mot at det er viktig med en fungerende markedsregulering for gris også i framtiden, slik Stortinget peker på. Videre om taket vil være forenelig med målet om at norsk produksjon skal kunne dekke det innenlandske markedet for gris i Norge.

Volummodellen har færre avsetningstiltak enn varer under målprissystemet, og pris skal være det viktigste virkemidlet for å balansere markedet. Det som fremkommer i vurdering av saken, er viktigheten av å ha tilstrekkelig akuttiltak dersom det skulle oppstå ubalanse i markedet, og at det kun er reguleringslagring som er i denne kategorien. Redusert engrospris har ikke samme raske effekt, heller ikke produksjonsregulerende tiltak. Premisset om en fungerende markedsregulering, som også lå til grunn ved enigheten om bruk av
volummodellen i 2009, forutsetter at markedsregulator skal kunne overholde mottaksplikten, som kanskje det viktigste elementet for bonden i hele markedsreguleringssystemet.

Det er betydelig usikkerhet i hvordan utviklingen i svinemarkedet vil være fremover. Det er knyttet store svingninger til markedet for svin, noe historiske tall viser. Det kan ikke utelukkes at dette også kan prege fremtiden. Ordningen bør derfor følges med, slik at saken
eventuelt kan tas opp igjen ved behov for det. Omsetningsrådet ser at det ved overgang til volummodell for andre kjøttslag og egg er gjort ulike vektlegginger basert på særtrekk ved de ulike markedene. Dette må også gjelde for svin.

Om et tak på 3 000 tonn vil være tilstrekkelig synes tvilsomt ut fra Norturas vurderinger og anbefalinger om et betydelig høyere tak”

Landbruk24 kommer tilbake med departementets endelige vedtak så snart det foreligger.

Kilde: Protokollen til Omsetningsrådet