Jon Georg Dale og Omsetningsrådet
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Omsetningsrådet nekter å kompensere Nortura for eksport av sauekjøtt.

20. april 2018

Omsetningsrådet har vedtatt at Nortura ikke får utbetalt pristapskompensasjon for det sauekjøttet som ble  eksportert i 2017 og januar 2018. Det er snakk om 11,4 millioner kroner som Nortura mener de har krav på. Totalt har det blitt eksportert  652 988 kg sauekjøtt til Afghanistan, Hong Kong og Singapore.

Saken har vært behandlet flere ganger i Omsetningsrådet, mandag denne uka ble det endelige vedtaket fattet. Mot styreleder i Nortura Trine Hasvang Vaag sin stemme ble det bestemt at Nortura ikke får utbetalt kompensasjon for det pristapet som oppsto da engrosprisen ble kraftig senket for å tømme reguleringslageret for gammel sau i fjor.

Nortura er sterkt kritisk til vedtaket.
I sin stemmeforklaring som er protokollført skriver Trine Hasvang Vaag følgende: “Med bakgrunn i
tidligere fremsendt korrespondanse fra Nortura, samt betenkninger fra advokatkontoret
Arntzen de Besche og retningslinjene for utbetaling av pristapskompensasjon, mener
Nortura at full kompensasjon må utbetales – inkludert beløpet på 11 409 421 kroner som
foreslått trukket fra.
Forut for prisnedskrivningen ble staten gjort oppmerksom på situasjonen som ville oppstå
og at prisene ville nærme seg verdensmarkedsnivå. Nortura søkte i den sammenheng råd
fra Staten om hvorvidt eksport ville være i brudd med WTO bestemmelsene om
eksportsubsidier. Rådet fra Landbruksdirektoratet var at det ikke ville være i strid med
disse. Advokatfirmaet Arntzen de Besche viser i sine betenkninger at eksporten ikke er i strid
med hverken Subsidieavtalen eller Landbruksavtalen.
På denne bakgrunn mener Nortura at Omsetningsrådet ikke kan gjøre avkortninger i Norturas krav på tilbakebetaling av pristapskompensasjon, og at tilbakebetalingen må skje
uavkortet og slik den oversendte oppgaven viser”.

I en kommentar til Landbruk24 sier Trine Hasvang Vaag, -Stemmeforklaringen sier vel sitt om hva vi mener om utfallet i saken. Men vi forholder oss selvfølgelig til vedtaket, fordi om vi er sterkt kritisk til utfallet og saksbehandlingen. Forut for prisnedskrivning søkte vi råd hos staten ved Landbruksdirektoratet hvor de vurderte at nedskrivningen og mulig eksport ikke ville være i strid med WTO reglene. Vi har gjennomført grundige juridiske vurderinger av saken, som konkluderer slik staten gjorde på det tidspunktet kjøttet ble eksportert.

Lars Petter Bartnes leder i Norges Bondelag og Kristin Taraldsrud Hoff fra Norsk Landbrukssamvirke har skrevet følgende i sin stemmeforklaring. “Etter en helthetsvurdering stemmer Norges bondelag og Norsk landbrukssamvirke for forslaget til vedtak i sak 034/18. Stemmegivningen er gjort på
grunnlag av de juridiske betenkningene fra Wikborg og Rein og Arntzen de Besche samt
politiske vurderinger. I saksframlegget er det ikke gjort noen sammenstilling av de
juridiske vurderingene i betenkningene og de politiske anførslene er mangelfullt
begrunnet.”

Statsråd Jon Georg Dale har følgende kommentar til Landbruk24 i ettermiddag.

-Det er bra at Omsetningsrådet har gjort en grundig vurdering av denne saken og kommet til en god konklusjon. Jeg har tidligere reagerte på at det ble eksportert norsk sauekjøtt med betydelig prisreduksjon, blant annet til et av verdens fattigste land. I et møte med Omsetningsrådet 31. oktober 2017 ble rådet bedt om å vurdere hvorvidt denne eksporten er i tråd med sitt eget regelverk og med handelspolitiske hensyn. Jeg ba videre Omsetningsrådet vurdere hvordan rådets regelverk kan strammes inn og kontrolleres, og om beløpet som var utbetalt bør kreves tilbake. I etterkant av dette møtet har Omsetningsrådet gjort en god jobb med å endre regelverket og med å sørge for at det ikke utbetales frysefradrag og pristapskompensasjon til kjøtt som har blitt eksportert.