Foto: tipser / NTB
Foto: tipser / NTB

Omprioriterer midler til opprydding av stormskadet skog

7. februar 2022

Regjeringen etablerer nå en ordning for å avhjelpe situasjonen i områdene som ble hardest rammet av stormen i november i fjor. Pengene til ordningen omprioriteres fra andre skogbrukstiltak.

I november førte sterk vind til vindfelling av mer enn 1,5 millioner kubikkmeter, i et belte i indre strøk på Østlandet, fra Tokke i Telemark i sør til Øyer i Innlandet i nord.

Enkeltkommuner er rammet spesielt hardt med skadevolum på mer enn tre ganger en normal årsavvirkning og enkeltskogeiere har fått store deler sin skog fra hogstklasse 3 og oppover vindfelt over natten.

I januar har en rekke andre vindhendelser, som stormen Gyda, ført til flere skader, både på Østlandet og i nordlige deler av Møre- og Romsdal og sørlige deler av Trøndelag. Skadeomfanget er av det mest omfattende vi har hatt Norge i moderne tid.

– Skogeierforbundet har siden november jobbet for å få på plass virkemidler for å sikre tømmerverdier, hindre oppformering av stor granbarkbille og sette arealene i produksjon. Det er derfor positivt at en ordning nå er på plass, sier Per Skorge administrerende direktør i Skogeierforbundet

Håper ordningen vil ha god effekt

Ordningen som nå er innført gir et tilskudd på 75 prosent inntil 100 kr/mfor vindfallhogster der de totale driftskostnadene overstiger 230 kr/m3 for hogstklasse 3 og 370 kr/mfor hogstklasse 4 og 5. I tillegg gis et tilskudd på inntil 600 kr/mfor taubanedrifter.

– Vi mener ordningen for hogstklasse 3 vil ha den ønsket effekten, men vi har i våre innspill ment at innslagspunktet for hogstklasse 4 og 5 er for høyt. Vi forutsetter at regjeringen følger situasjonen og eventuelt justerer ordningen dersom den viser seg å ikke gi ønsket effekt, sier han.

Kommunene må vedta retningslinjene

Her er utdrag av retningslinjene som er sendt fra Landbruksdirektoratet i dag.

Statsforvalterne i de tre fylkene, Innlandet, Viken og Vestfold og Telemark, velger ut hvilke kommuner som er berørt av vindfellingene, og som er aktuelle for ordningen i sine fylker. Utvalgte kommuner vedtar så retningslinjene som et tillegg til sine øvrige retningslinjer for tilskudd til skogkultur, veibygging mm etter NMSK-forskriftens § 3 andre ledd.

1. Tilskudd til opprydding av vindfelt skog i hogstklasse 4 og 5:
Det kan gis inntil 75 % tilskudd på den delen av driftskostnaden som overstiger 370 kr/m3 (fastmassekubikk) rundvirke eller energivirke, begrenset oppad til 100 kr/m3.

2. Tilskudd til opprydding av vindfelt skog i hogstklasse 3:
Det kan gis inntil 75 % tilskudd på den delen av driftskostnaden som overstiger 230 kr/m3 (fastmassekubikk) rundvirke eller energivirke, begrenset oppad til 100 kr/m3.

3. Tilskudd til taubanedrift:
Det kan gis et tilskudd på inntil 600 kr/m3 (fastmassekubikk) rundvirke eller energivirke.

Ber regjeringen prioritere investeringer i skog framover

Midlene som nå benyttes kommer som en følge av omprioriteringer innenfor eksisterende ramme for tilskudd. Direktoratets begrunnelse for å sette innslaget for hogstklasse 4 og 5 høyt, bygger på en bekymring for at bruken av tilskuddsmidler til opprydding vil få vesentlig konsekvenser for øvrige investeringer i skog.

– Når rammen for midler til vei og blant annet drift i vanskelig terreng er kuttet med totalt 36 millioner over Landbrukets utviklingsfond (LUF) og Statsbudsjettet for 2022, er det svært krevende å omprioritere midler, uten at dette får negativ innvirkning for øvrige investeringer i skogen. Vi har klare forventninger til at regjeringen kompenser med friske midler i revidert nasjonalbudsjett for å bidra i denne vanskelige situasjonen, avslutter Skorge.

Les mer hos Landbruksdirektoratet her

Kilde: Norges Skogeierforbund