Det er et særskilt behov for å støtte investeringer på små og mellomstore melkebruk for å imøtekomme krav om løsdrift for storfe, som trer i kraft i 2034. Som følge av dette ble avtalepartene enige om å heve den maksimale tilskuddssatsen for investeringer innen løsdrift for storfe til inntil 50 pst. av godkjent kostnadsoverslag for investeringen, med en øvre grense for tilskudd på inntil 5 mill. kroner.

Det er særskilt utfordringer knyttet til ivaretagelse av produksjonsmiljø i de nordligste fylkene. Som følge av dette er bestemmelsen om at det ikke er et maksimalt tak for tilskudd som i dag gjelder i Troms og Finnmark utvidet til å også omfatte Nordland.

Videre ble det i jordbruksoppgjøret enighet om å oppjustere maksimal grense for tilskudd til Investeringer i gjødsellager mv. Nytt maksimalt tilskuddsbeløp som kan gis er hevet med 50 000 kroner til 250 000 kroner per prosjekt.

Utdrag av ny forskrift

Investeringer i produksjonsanlegg: Til investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter, kan det gis tilskudd til inntil 40 prosent av kostnadene, begrenset oppad til 40 prosent av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket. Øvre grense for tilskuddet er 3,5 mill. kroner per prosjekt. For investeringer innen storfeproduksjon kan det gis tilskudd til inntil 50 prosent av kostnadene, begrenset oppad til 50 prosent av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket.

Øvre grense for tilskuddet er 5 mill. kroner per prosjekt. Den øvre grensen gjelder ikke i fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Ved bruk av tre som byggemateriale, kan det i tillegg gis et tilskudd på inntil 20 prosent av innvilget tilskudd etter første ledd, begrenset oppad til 400 000 kroner. Ved utmåling av tilskuddet skal det tas hensyn til graden av trebruk i prosjektet.

I forkant av investeringer i produksjonsanlegg kan det gis tilskudd til kjøp av tjenester
til ressurskartlegging

Gjødsellager

Investeringer i gjødsellager mv.: Til bygging av gjødsellager med fast toppdekke eller minimum 10-måndeders lagringskapasitet for husdyrgjødsel, samt lager med fast toppdekke til biorest og øvrig organisk gjødsel. Det kan også gis tilskudd til anlegg med gjødselseparator. Tilskudd kan gis for inntil 25 pst. av kostnadene, begrenset oppad til 25 pst. av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket. Øvre grense for tilskudd settes til 250 000 kroner per prosjekt. Ved investering i felleslager for biorest settes øvre grense for tilskudd per landbrukseiendom til 200 000 kroner.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet