Foto: TINE
Foto: TINE

Økte salgsinntekter for TINE

1. juni 2023

TINE la i dag fram resultatet for 1. tertial. Det viser økte salgsinntekter til tross for redusert volum. Driftresultatet er 89 millioner bedre enn et svakt første tertial i 2022.

Les pressemeldingen fra TINE her

-8,0% vekst i salgsinntekter drevet av prisøkninger i alle markeder for å møte et historisk høyt prisnivå på varer og tjenester inn til TINE.

– Volumfall i alle virksomheter i et marked som preges av mer prisbevisste forbrukere og vridning mot lavpris

– Driftsresultatet i første tertial 2023 endte 89 MNOK bedre enn et svakt første tertial i 2022,
drevet av prisuttak for å kompensere for økt kostnadsnivå og arbeidet med å redusere kostnader i TINE

TINE Gruppa
I første tertial har TINE Gruppa høyere salgsinntekter enn i samme periode i fjor. Veksten i salgsinntektene drives av prisøkninger i alle deler av virksomheten, som er tatt ut for å dekke
prisøkningene inn til TINE. Internasjonalt påvirkes også salgsinntektene positivt av valutaeffekter.
Trenden med lavere aktivitet i dagligvare i Norge fortsetter, og også andre kanaler og Internasjonal
opplever volumfall. En felles forklaringsfaktor på tvers av virksomheten er strammere økonomi hos forbruker og vridning mot lavpris og egne merkevarer (EMV).

TINE Gruppa er også påvirket av høyere priser spesielt på transport, og generelt av historisk høy lønns-og prisvekst. Transportkostnadene har økt med omtrent 17% hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. I tillegg påvirker svak krone mot euro innkjøpskostnader negativt. I et marked som er usikkert både på inntekts- og kostnadssiden jobber TINE kontinuerlig med å redusere kostnader.

Salgsinntektene for TINE Gruppa i første tertial ble 8 278 MNOK, en økning på 8,0% (5,6% justert for
valutaeffekter) sammenlignet med første tertial 2022.

Driftsresultatet for TINE Gruppa i første tertial endte på 443 MNOK, en økning på 25% (89 MNOK)
mot tilsvarende periode i 2022.

Norsk Melkeråvare
Kumelk levert til TINE ble redusert fra 489,9 mill liter i første tertial i 2022 til 450,2 mill liter i første
tertial i 2023. Geitemelk levert falt fra 6,0 mill liter i samme periode i 2022 til 5,7 mill liter i første tertial
i 2023.
Gjennomsnittlig fettprosent i kumelk har økt til 4,42% i første tertial 2023 mot 4,41% samme periode i
2022.
Fra 1. januar 2023 ble det innført et bærekraftstillegg på 2 øre per liter melk til bonden ved bruk av
klimakalkulator og rapportering på dyrevelferd, et tiltak som har til hensikt å fremme den grønne
omstillingen i landbruket. Ordningen er planlagt utvidet til å inneholde flere elementer med virkning fra
januar 2024.

Salgsinntektene i TINE SA øker med 7,9% i første tertial sammenlignet med samme periode i fjor.
Topplinjeveksten drives av prisøkninger som er tatt ut for å kompensere for økte kostnader på
innsatsfaktorer og generell lønns- og prisvekst. Samtidig faller salgsvolumene med 1,9% og markedet
preges av vridning mot lavpris. Forbruker er mer prisbevisst og velger i større grad kjedenes egne
merkevarer (EMV) og kampanjevarer.

Utviklingen i dagligvare for kategoriene der TINE er til stede hadde totalt en nedgang i volum på 2,5
prosent og økning i verdi på 4,4 prosent sammenlignet med første tertial 2022. Økningen i verdi er
drevet av prisøkninger, og nedgangen i volum er primært drevet av søtmelk som fortsetter å ha en
nedadgående trend. TINE følger utviklingen i markedet, men ligger noe bak og taper andeler i volum
på 0,2 prosentpoeng til 58,0 prosent og 0,3 prosentpoeng i verdi til 55,6 prosent.

Til tross for at driftsresultatet i TINE SA styrkes sammenlignet med samme periode i fjor, er det
bekymring knyttet til resten av året. Inflasjonen og historisk svak norsk krone er krevende, og TINE må
jobbe med ytterligere tiltak for å kutte kostnader og styrke lønnsomhet.

TINE Internasjonal
Salgsinntektene for TINE Internasjonal økte med 15,2% i første tertial 2023 sammenlignet med samme
periode i fjor, målt i norske kroner. Justert for valutaeffekter er veksten 1,5%. Det er tatt ut prisøkninger
i alle markeder, samtidig som TINE Internasjonal har et betydelig fall i salgsvolumer.

Totalt salg av Jarlsberg® internasjonalt falt med 12% sammenlignet med første tertial 2022, drevet av
at forbruker også internasjonalt har en vridning mot produkter med lavere prispunkt. Andre faktorer
påvirker også volumer, som leveringsutfordringer på Manchego fra Spania grunnet kvalitets- og
produksjonsproblemer etter tørke i fjor sommer.

TINE Internasjonal er fortsatt påvirket av høye kostnader på irsk melk, men den irske melkeprisen faller
med 31% fra desember 2022 til april 2023. Produksjon fra Norge til de internasjonale markedene trappes ned og Irland vil i løpet av 2023 stå for all internasjonal produksjon av Jarlsberg hjul og blokk i tillegg til noe produksjon i USA. Driftsresultatet i første tertial ble -53 MNOK, 12 MNOK svakere enn i 2022 drevet av høye priser på innsatsfaktorer og volumfall.

Kilde: Børsmelding fra TINE