– Jeg håper at de nye reglene for bruk av salt til beitedyr gjør det mulig for sauebøndene å fortsatt bruke de flotte fjellbeitene i Nordfjella. Samtidig er det viktig at det blir gjort på en måte som ikke fører til søl av salt i terrenget og etablering av samlingsplasser for dyrene, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Bollestad legger til at det er ut ifra en helhetsvurdering, der hensynet til beitenæringen er avveid mot hensynet til faren for smittespredning, at det nå blir gjort endringer i reglene for bruk av salt til sau i Nordfjella. 

I arbeidet med å bekjempe skrantesjuke er det viktig å unngå samlingsplasser for dyr, og det blir derfor stilt krav til bruken av salt til beitedyr. Salt til beitedyr på fjellet brukes primært for å holde dyra i et område eller for å samle dem. Man unngår i større grad at dyrene streifer over lange avstander, sanking går lettere og det blir lettere å styre sauens bruk av beiter. De nye reglene innebærer en mer hygienisk og styrt salttildeling enn tidligere, og det er helt avgjørende at vilkårene blir fulgt godt opp for at regimet skal være smittemessig forsvarlig.

De nye reglene innebærer at salt kan gis fra egne innretninger, men det er mange vilkår som må være oppfylte, blant annet
  • Saltinnretningene skal ikke danne varige samlingsplasser, det vil si saltet eller avrenning fra saltet, skal ikke på bakken.
  • Salteinnretningen må flyttes flere ganger i løpet av den normale beiteperioden avhengig av underlaget. Flyttingen må dokumenteres.
  • Utenom beiteperioden skal saltet og salteksponerte flater på salteinnretning ikke være tilgjengelig for hjortedyr. Bruker må også i denne perioden passe på at det ikke skjer saltavrenning.
  • Det er begrensinger på antall saltinnretninger som kan settes ut, og de skal ikke stå for nært gamle salteplasser.

Mattilsynet kommer ikke til å godkjenne spesifikke modeller. Det blir opp til den som bruker saltinnretningen å passe på at alle kravene oppfylles.

I beiteperioden 2019 var det forbudt å bruke saltslikkestein utendørs i Nordfjella, men det var lov å benytte strøsalt dersom det ble brukt på en slik måte at det ikke dannet seg samlingsplasser for dyr. Ordningen fungerte imidlertid ikke, og det ble nødvendig å se på andre løsninger. Dette er bakgrunnen for endringen i reglene.

Skrantesjuke

Skrantesjuke (også kalt Chronic Wasting Disease, CWD) er en alvorlig sykdom hos hjortedyr. Det finnes ingen vaksine eller behandling mot sykdommen, som er dødelig for de dyrene som blir smittet. I 2016 ble skrantesjuke påvist hos ei villreinsimle i Nordfjella, det første tilfellet av sykdommen i Europa. Etter det har det vært lagt ned et stort arbeid for å bekjempe sykdommen.

Pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet