Slakting
Foto: Lise Åserud / SCANPIX

Ny prognose: Stort underskudd av storfe- og svinekjøtt i år

2. september 2020

Den siste prognosen fra Nortura viser at det blir stort underskudd av storfekjøtt i år, også for svinekjøtt ligger det an til et betydelig underskudd. For lam og egg ligger det fortsatt an til et lite overskudd.

Salgsprognosen ut 2020 og for 2021 er fortsatt usikker og vil være preget av de tiltak som er innført for å redusere spredning av covid-19. For 2020 har vi forutsatt fortsatt tiltak som stengte grenser og lite reising utenlands. For året 2021 har vi lagt til grunn en normalisering av samfunnet. Vi har erfart at særlig antall mennesker som oppholder seg i Norge igjennom sommeren og videre redusert grensehandel påvirker salget i stor grad. Behov utover norsk produksjon dekkes igjennom import.

Les mer her

Hele prognosedokumentet finner du her

Storfe                                                                                                                                                                                 Det er for 2020 prognosert reduserte tilførsler av storfe på nærmere 4 prosent i forhold til 2019 som følge av økt behov for melk som gir færre slakt fra melkebesetninger. Produksjonen ventes å øke med 3 prosent i 2021. Salget av helslakt for 2021, forutsatt normalisering i samfunnet, prognoseres til å gå tilbake med om lag 1 prosent i forhold til 2020.

Etter en svak start på året har det vært en betydelig økning i salget av storfe i perioden med stengte grenser og lite reising. Underdekningen for 2020 prognoseres å bli på om lag 8 000 tonn etter at importen er tatt inn. For 2021 forventes det at underdekningen blir på 4 400 tonn forutsatt et mer normalisert samfunn.

– Det er fortsatt noe usikkert hvordan salget av storfe vil utvikle seg i årene fremover, men salget har utviklet seg noe bedre enn fryktet de siste 2-3 årene. Om vi i løpet av høsten vil anbefale en svak økning i nyetableringer for storfe henger i stor grad sammen med hvilke signaler vi får om utviklingen i melkesektoren, sier Skulberg, Direktør i Totalmarked kjøtt og egg.

 

Lam                                                                                                                                                                           Prognosen for lam viser nå et overskudd på 300 tonn i 2020 året sett under ett, men det er forventet et overskudd mot slutten av året som fryses inn og vil være tilgjengelig for bransjen i 2021. Overskuddet for 2020 er noe lavere enn sist prognosert og skyldes større optimisme knyttet til høstens salg. Det har i tillegg vært tatt ut mer fra reguleringslager i sommer enn forventet.

For 2021 er det prognosert et overskudd på om lag 800, inkludert import fra Island. I tillegg vil det være lam på reguleringslager. Vi er glad for at bransjen har benyttet seg av reguleringslageret igjennom sommeren og at vi får signaler om et brukbart salg i sesong. Der nå viktig at produksjonen ikke øker slik at vi oppnår balanse i markedet for sau og lam, sier Skulberg.

 

Gris                                                                                                                                                                              Stort salg av gris igjennom våren og sommeren har i praksis tømt reguleringslageret både av hel gris og stykningsdeler som var tiltenkt eksport. For året 2020 ventes en samlet underdekning på om lag 3 000 tonn. For 2021, under forutsetning at samfunnet i større grad normaliseres, viser prognosen om lag balanse i svinemarkedet etter at importkvotene for fersk helslakt og ribbe er tatt inn. I tillegg anslår vi at om lag 700 tonn av WTO-kvoten for fryst gris benyttes i det norske markedet.

Prognosen for 2021 viser at svinenæringen har lyktes i komme i en bedre balanse nå som vi mister reguleringseksporten, sier Skulberg.

Det er et stort fokus på ribbe mot jul. Vi har tett dialog med bransjen og det vil bli nok ribbe til jul. Markedet suppleres med importkvoten på 600 tonn ferskt helt slakt fra EU, i tillegg til minst 400 tonn av WTO-kvoten. Importkvoten på 300 tonn fersk ribbe rett før jul bidrar til å sikre mye av markedet inn mot jul. Skulle det vise seg at det blir behov for import av fersk hel side av gris utover dette vil vi vurdere det i midten av oktober og frem til og med 1. desember, sier Skulberg

 

Egg                                                                                                                                                                              Prognosen for året 2020 viser et overskudd på 700 tonn egg, etter uttak av 680 tonn som følge av førtidsslakting.  Også salget av egg i dagligvaremarkedet har økt som følge av tiltakene i samfunnet.

For 2021 viser prognosen et noe økende overskudd av egg. Overdekningen er prognosert til om lag 1 700 tonn. Salget er i prognosen forutsatt å gå marginalt ned fra et godt salg i 2020.

Vi gjentar at det ikke er rom for nyetableringer i eggsektoren, sier Skulberg.

Kilde: Nortura Totalmarked