Purke med grisunger
Foto: Norsvin

Ny prognose: Nortura friskmelder svinemarkedet

15. januar 2020

For gris prognoseres det i 2020 en underdekning isolert for året som følge av redusert produksjon. Med prognosert underdekning av svinekjøtt og reduserte lagre oppfordres det ikke til fortsatt frivillig reduksjon av produksjonen. For sau og lam viser prognosen at vi fortsatt har en utfordring med for mye sau i det norske markedet. Det ligger også nå mye lam på reguleringslager ved starten på året. For egg viser prognosen et overskudd og det er ikke rom for nyetableringer.

 

Dette er hovedinntrykket i den reviderte salgs- og produksjonsprognosen for 2020 fra Totalmarked kjøtt og egg. Prognosen oppdateres og justeres med nye data hver andre måned og er det viktigste styringsverktøyet i jobben med å balansere markedet.

 

Storfe                                                                                                                                                                             Det prognoseres et underskudd av storfekjøtt for 2020 på om lag 4 700 tonn etter at importkvotene er tatt inn. Det lå 1 750 tonn på reguleringslager ved inngangen til året. 

Engrossalget forventes å ligge på nivå med 2019. Det ventes en reduksjon i produksjonen på 1 prosent fra 2019. Dette skyldes forventet nedgang i antall melkekyr til slakt i 2020. Melkekutallet er om lag 10 000 færre ved inngangen til 2020 sammenlignet med for ett år siden. Dette skyldes tilpasning til et lavere melkevolum.   

 -Prognosen viser likevel at vi er nær markedsdekning for norsk storfe med mindre salget øker. Behovet for å øke antall ammekyr fremover avhenger mye av hvordan melkeprodusentene tilpasser seg et fortsatt lavere melkevolum. Slik markedssituasjonen er i øyeblikket og med usikkerhet knyttet til salget fremover i tillegg til tilpasninger i melkeproduksjonen, anbefaler vi ikke nyetableringer for storfe nå, sier Leif Sørensen, prognosesjef i Totalmarked kjøtt og egg.

 

Gris                                                                                                                                                                            Prognosen viser nå en underdekning av svinekjøtt på om lag 800 tonn isolert for året. Endringen fra en svak overdekning i siste prognose til underdekning skyldes lavere bedekningstall. Med prognosert underdekning av svinekjøtt er det ikke naturlig å oppfordre til fortsatt frivillig reduksjon av produksjonen, sier Sørensen. Markedsbalansen er imidlertid skjør og det er ikke rom for nyetableringer i næringa. Skulle salget vise seg å øke, kan vi raskt stimulere til økte vekter på slaktegrisen. En kilo i økt slaktevekt utgjør om lag 1 400 tonn

Engrossalget av helt slakt er prognosert å ligge på nivå med 2019.

-Utkjøp av smågrisprodusenter i fjor gir full effekt i 2020. I tillegg har den frivillige reduksjonen av produksjonen bidratt til reduserte lagre og gjør at vi nå ser en bedring i markedet for svinekjøtt, sier Sørensen.  

 

Sau/lam                                                                                                                                                                        For 2020 viser prognosen om lag markedsbalanse for lam og overskudd av sau på 800 tonn. Reguleringslageret av lam ved inngangen til året var på 2 900 tonn, så det er fortsatt en ubalanse i markedet også for lam. Salget er prognosert å øke noe for lam og reduseres for sau.

Prognosen for 2020 viser at vi fortsatt har utfordringer på sau og lam. Vi gikk inn i 2020 med et høyere lager av lam enn normalt. Mye tyder på at sauebøndene har tatt oppfordringen om å redusere påsettet og beholde søyene lenger. Dette er viktig for å bedre balansen mellom sau og lam, sier Sørensen.

 

Egg                                                                                                                                                                              Prognosen viser et overskudd på 1 100 tonn egg i 2020. Tilførslene prognoseres å øke med nærmere 2 prosent før tiltak. Samlet salg av egg til dagligvare og industri forventes å øke med om lag 0,5 prosent i 2020 etter en god vekst i 2019.  

Førtidsslakting av verpehøner før normal slaktealder er allerede iverksatt og den prognoserte overdekningen kan håndteres med dette virkemiddelet. Markedet for egg fra miljøinnredning blir stadig mindre. Vi gjentar at det ikke er rom for nyetableringer i eggsektoren i 2020, sier Sørensen.

Kilde: Totalmarked Kjøtt og egg.