Anne Marit Panengstuen
Foto: Nortura

Nortura tapte på koronatiltak

18. juni 2020

Omsetningen i 1.tertial endte på 7,4 milliarder kroner, 0,3% høyere enn fjorår. Økt hjemmekonsum, stengte grenser og perioder med hamstring har bidratt til god salgsvekst i dagligvaremarkedet. Samtidig er Nortura en betydelig aktør i storkjøkkenmarkedet, og nedstengningen av bl.a. kantiner, restauranter og hotell har medført halvering av salget gjennom denne kanalen.. Iverksatte smittevernstiltak i produksjonsleddet, samt den uforutsette vridningen mellom salgskanaler, har ført til økte kostnader i perioden. Driftsresultatet i 1.tertial endte på -84 millioner kroner.

 

-Driftsinntektene steg 0,3 prosent i 1. tertial

-Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) i 1. tertial 2020 ble 97 millioner kroner. EBITDA-marginen for tertialet endte på 1,3 prosent, 1,2 prosentpoeng lavere enn i 1. tertial 2019.

-Driftsresultatet (EBIT) i 1.tertial ble -84 millioner kroner, en nedgang på 88 millioner kroner.

 

Konsernets driftsinntekter i 1. tertial endte på 7,4 milliarder kroner, en økning på 0,3 % målt mot fjorår. Salget av Gilde- og Priorprodukter økte i tertialet sammenlignet med året før og trekkes opp av vekst i dagligvaremarkedet som følge av Koronasituasjonen. Kategoriene pølser, ferdigmat, deiger og egg vokser mest. På den andre siden er storkjøkkenmarkedet hardt rammet de to siste månedene med betydelig aktivitetsfall og nær halvering av salget. Økt aktivitet i enkelte av datterselskapene bidrar positivt til omsetningsvekst i konsernet.

Nortura sin markedsandel i dagligvaremarkedet, inkludert produksjon av kjedenes egne merkevarer og salg gjennom Norfersk, utgjorde 46,3% per uke 16, en økning på 0,9%-poeng målt mot fjor. Markedsandelen for merkevarene hadde isolert sett en marginal nedgang på 0,1 %-poeng til 34,4%.

Driftsresultatet for 1. tertial endte på -84 millioner kroner, 88 millioner kroner svakere enn fjoråret. Iverksatte smittevernstiltak, samt høyere produksjonstopper, bidro til økt bemanning, mer overtidsarbeid og økte renholdskostnader i perioden. Samtidig medførte nedstengningen av kantiner, restauranter og hotell til et betydelig bortfall av salg gjennom storkjøkkenmarkedet, noe som også bidro til økte svinnkostnader. Resultatet trekkes videre ned av lavere slakting av storfe og gris, samt nedskrivning av varelager på kylling. Samlet resultat fra datterselskapene øker som følge av god vekst for Norfersk, Fjordkjøkken og Norsk Protein.

Netto finanskostnader er 3 millioner kroner svakere enn fjoråret i tertialet. Svekket resultatandel fra tilknyttede selskaper er hovedårsak til dette, mens redusert finansieringskostnad bidrar positivt.

Resultat før skatt viser et underskudd på -126 millioner kroner. Resultatet vurderes som svakt, men samtidig er første tertial normalt det svakeste gjennom året som følge av sesongmessig lav kapasitetsutnyttelse.

Netto rentebærende gjeld dividert på EBITDA justert for engangsposter kommer ut på 3,7. Hensyntas 50 % egenkapitalkvalitet i Norturas hybridobligasjonslån er forholdstallet 3,4.

Norturas markedsandeler i tilførselsmarkedet for firbente faller mot fjoråret (-1,0%-poeng). Fjørfe
har ikke markedsreguleringsordning, og Norturas andel i tilførselsmarkedet er basert på selskapets
posisjon i sluttmarkedet. For kylling har markedsandelen gått opp med 0,1%-poeng de siste 12
måneder. For kalkun er andelen stigende, 1,3%-poeng de siste 12 måneder, da Norsk Kylling har
avsluttet sin kalkunproduksjon. Markedsandelen for egg har sunket med 1,3%-poeng siste 12
måneder.

 Slaktekvantum for firbente dyr er redusert med 786 tonn (-1,5 %) i 1T 2020 målt mot 2019. Fjørfe
er økt med 406 tonn (+2,5%).

1. tertial:

Storfe: – 274 tonn (- 1,4 %)
Gris: – 525 tonn (- 1,7 %)
Småfe: + 14 tonn (+ 1,3 %)
Fjørfe: + 406 tonn (+ 2,5 %)

 Skjærekvantumet for firbente dyr er redusert med 449 tonn (-1,4 %) i 1T 2020 målt mot 1T 2019:
1. tertial:
Storfe: – 74 tonn (- 0,6 %)
Gris: – 488 tonn (- 2,5 %)
Småfe: + 113 tonn (+ 13,1 %)
Fjørfe: + 483 tonn (+ 4,1 %)

 Foredlet kvantum kjøtt har en nedgang på 261 tonn (-0,6 %) (alle dyreslag) i første tertial 2020 målt
mot samme periode i fjor.

 Innveid mengde egg har økning på + 776 tonn (+5,2 %) i første tertial 2020 målt mot samme
periode i fjor.

 Salg av merkevarer til dagligvaremarkedet (Gilde, Prior, m.fl.) går opp med 1 526 tonn (+5,2 %) i
første tertial målt mot fjoråret. Totalt sluttmarkedssalg, dvs. inkludert produksjon av
dagligvarekjedenes egne varemerker, salg til storkjøkken-, kiosk-, bensinstasjon- og servicehandelmarkedet og Nortura-varer gjennom datterselskapet Norfersk, er 411 tonn (+0,8 %) over samme periode i fjor.

 Konsernets samlede markedsandel i dagligvaremarkedet (merkevarer, EMV produksjon og
Norfersk) øker mot fjoråret med 0,9 %-poeng til 46,3%. (kilde: AC Nielsen og egne beregninger).

Se hele tertialrapporten her

Kilde: Pressemelding fra Nortura og tertialrapporten