Fabrikkskilt Nortura Malvik
Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Nortura reduserte salget, slaktevolumet og kostnadene.

24. oktober 2019

Hvis en ser litt nøyere på dagens tertialrapport fra Nortura, kommer det fram at de selger mindre kjøtt og slakter færre dyr. Det positive er at de har klart å kutte kostnadene. Men det er viktig å være oppmerksom på at en stor del av kostnadskuttet er redusert betaling for kjøtt fra norske bønder.

Omsetning
Konsernets driftsinntekter i andre tertial endte på 7,6 milliarder kroner,en økning på 0,6% målt mot fjorår. Økt aktivitet i enkelte av datterselskapene bidrar til omsetningsvekst for konsernet, mens omsetningen i morselskapet er redusert i tertialet.
Den økte omsetningen kommer i hovedsak fra to selskaper, Noridane AS som driver med internasjonal kjøtthandel og Norfersk AS som produserer egne merkevarer for Norgesgruppen. Nedgangen i omsetning i morselskapet er i 2. tertial på 105 millioner kroner, eller 1,7 prosent.

Markedsandeler
Norturas markedsandeler i tilførselsmarkedet for firbente faller mot fjoråret (-1,2%-poeng). Markedsandelen for fjørfe er markedsstyrt og andelen her er fortsatt synkende. For egg har det vært en vesentlig vekst i markedsandelen over tid, men viser en liten nedgang hittil i år.

Slaktekvantum for firbeinte dyr er redusert med 4 819 tonn (-7,9 %) i 2T 2019 målt mot 2018. Fjørfe er økt med 1 915 tonn (+13,3%).
2. tertial:
Storfe: – 2 302 tonn (- 9,2 %)
Gris: – 1 394 tonn (- 4,3 %)
Småfe: – 493 tonn (- 19,2 %)
Fjørfe: + 1 915 tonn (+ 13,3 %)

Skjærekvantumet for firbente redusert med 115 tonn i 2T 2019 målt mot 2T 2018:
2. tertial:
Storfe: + 43 tonn (+ 0,4 %)
Gris: + 306 tonn (+ 1,6 %)
Småfe: – 235 tonn (- 15,1 %)
Fjørfe: + 862 tonn (+ 7,6 %)

Foredlet kvantum kjøtt har en nedgang på 1 760 tonn (-4,2%) (alle dyreslag) i andre tertial 2019 målt mot samme periode i fjor.
Innveid mengde egg har nedgang på -799 tonn (-5,3 %) i andre tertial 2019 målt mot samme periode i fjor.

Salg av merkevarer til dagligvaremarkedet (Gilde, Prior, m.fl.) går ned med 602 tonn (- 1,7 %) i andre tertial målt mot fjoråret. Totalt sluttmarkedssalg, dvs. inkludert produksjon av dagligvarekjedenes egne varemerker, salg til storkjøkken-, kiosk-, bensinstasjon- og servicehandelmarkedet og Nortura-varer gjennom datterselskapet Norfersk, er 1 266 tonn (- 2,4 %) under
samme periode i fjor.
Konsernets samlede markedsandel i dagligvaremarkedet (merkevarer, EMV produksjon og Norfersk) faller mot fjoråret med 1,0 %-poeng. (kilde: AC Nielsen og egne beregninger).

-Norturas merkevarers verdiandel av totalmarkedet utgjør per august 34,2%, ned 1,2%-poeng fra samme tid i fjor. Kategoriene kylling, pølser og spekevarer har positiv utvikling mot fjoråret, mens deiger, stykket kjøtt, pålegg og kakeprodukter går tilbake.
-Kjedenes egne merkevarer (EMV) øker sin andel i dagligvaremarkedet fra 40,7% til 42,6%.

Driftskostnader
Personalkostnadene, korrigert for fjorårets avsetning for gavepensjon og omstilling, er 21 millioner kroner lavere enn fjoråret i tertialet. Reduksjonen er i sin helhet knyttet til morselskapet og skyldes lavere produksjonskvantum i kombinasjon med personalkostnadsrettede tiltak. Andre driftskostnader øker som følge av høyere aktivitetsnivå datterselskapene, samt en tapsavsetning i et av selskapene.

Varekostnadene er hittil i år redusert med 230 millioner, hvor mye av det som er redusert betaling for kjøtt fra norske bønder kommer ikke fram i rapporten. Det står bare at iverksatte tiltak knyttet til råvarepris og svinn har bidratt positivt til marginutvikling.

-Satsendring på tilleggsytelser forklarer 16,2 mill.kr av nedgangen i varekostnad hittil i år. I 2.tertial isolert sett er det økte satser på tilleggsytelser mot fjorår noe som isolert sett øker varekostnaden vår med  3,1 mill.kr, skriver styreleder i Nortura Trine Hasvang Vaag til Landbruk24

 

Driftsresultat
EBITDA i andre tertial bedres med 216 millioner kroner mot samme periode i fjor. Deler av forbedringen skyldes fjorårets engangskostnad (96 millioner kroner) knyttet til omstilling og gavepensjon. Justert for denne engangseffekten øker driftsmarginen med 1,8 prosentpoeng.
Iverksatte tiltak (‘Forbedringsprogram’) knyttet til personalkostnader, industrielle driftsforbedringer og reduserte svinnkostnader bidrar positivt også i 2.tertial. Samtidig har balansen i totalmarkedet for kjøtt og i Norturas kommersielle varestrøm vært sunnere enn fjorår, noe som har gitt færre
overskuddsutfordringer.

Finansresultat
Netto finansresultat i tertialet er 46 millioner kroner svakere enn fjoråret. Korrigert for fjorårets gevinst på salg av aksjene i Landbruksforsikring AS utgjør svekkelsen 12 millioner kroner.

Resultat før skatt
Resultat før skatt viser et overskudd på 172 millioner kroner i andre tertial og et overskudd på 137 millioner hittil i år. Resultatforbedringen i 2.tertial skyldes i hovedsak morselskapet, men også datterselskapene har positiv utvikling i tertialet.

Egenkapital
Egenkapitalandelen er 33,6% ved utgangen av andre tertial, en økning på 4,0 %-poeng fra samme tidspunkt i fjor. Netto rentebærende gjeld dividert på rullerende tolv måneders EBITDA kommer ut på 2,8. Hensyntas 50 % egenkapitalkvalitet i Norturas hybridobligasjonslån er forholdstallet 2,6.

 

Kilde: Tertilarapport fra Nortura
Tekst i kursiv er Landbruk24 sine kommentarer