Storfekjøtt
Foto Morten F. Holm / SCANPIX

Nortura øker forskjellen mellom klassene på storfeslakt

6. juni 2018

Fra 2 juli vil Nortura øke forskjellen mellom klassene på storfeslakt. Det vil bety at det blir bedre betalt for slakt i de beste klassene mens slakt i de dårligste klassene blir dårligere betalt. Dagens klassetillegg blir tatt bort.
Landbruk24 vil komme tilbake til hvor mye dette vil bety for storfekjøttprodusenten.

Her er hele meldingen fra Nortura:

En viktig oppgave for Nortura som markedsregulator er å fastsette riktig engrospris på de ulike kategorier, slakteklasser, fettgrupper og vektgrupper. Det er klassifiseringssystemet som er grunnlaget for dette.

Illustrasjonsbilde E-klasseI forbindelse med oppfølgingen av klassifiseringen gjennomfører Animalia en fortløpende nedskjæring av et representativt utvalg av slakt. Her blir først og fremst andel av de ulike stykningsdeler vurdert i forhold til klassifiseringen som slakteriene setter.

Med jevne mellomrom blir det også gjennomført en økonomisk analyse for oppfølging av prisdifferensieringen for å sikre at det er best mulig samsvar mellom betaling for klassene og den prisen som en oppnår i markedet på ulike stykningsdelene. I tillegg vil dyrematerialet endres på grunn av endringer i driftsopplegg, avlsarbeid, vekt med mer.

Endringene i fettrekk som kom for noen år siden er eksempel på dette.

Differensieringen mellom slakteklasser økes
Det er nå foretatt en tilsvarende analyse med hensyn til differensiering mellom klasser. Konklusjonen er at differensieringen mellom slakteklasser må økes. Den viktigste årsaken til dette er at verdiene av de edle stykningsdelene (biffer og fileter) har økt betydelig mer enn sorteringer (råstoff til f.eks. kjøttdeig).

På et storfeslakt er det også ca. 20 % bein. Verdien på disse og andre mindreverdige produkter har samme eller lavere verdi enn for få år siden. Konsekvensen av dette er at den relative verdien på kjøttfulle slakt, slakt med god slakteklasse øker, mens verdien på mindre kjøttfulle slakt reduseres.

Fra 2. juli vil derfor prisdifferensieringen mellom de ulike slakteklassene endres. Selv om det blir til dels store endringer vil dette i liten grad påvirke den gjennomsnittlige engrosprisen.

Klasse E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Trinn pr
klasse i dag,
kr/kg
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 2,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 2,50
Trinn pr
klasse fra
1. juli, kr/kg
0,70 0,70 0,70 1,20 1,20 1,50 1,50 1,60 1,50 1,20 1,20 1,00 1,00 2,00

Klassetillegg
Som det fremgår av det som er beskrevet over, vil endringene føre til større differensiering i favør av de beste klassene. Prinsipielt bør verdien av slakteskrotten gjenspeile verdien som oppnås i markedet.

Nortura vil med bakgrunn i endingene i prisdifferensieringen mellom klassene fjerne klassetilleggene i sine leveringsvilkår fra samme dato.

Noen eksempler på effekt av endring i prisdifferensiering og bortfall av klassetillegg

Differanse fra klasse P- Klasse O Klasse O+ Klasse R+ Klasse U+
Dagens effekt av klasse kr 4,30 kr 4,90 kr  8,10 kr  9,60
Klassetillegg kr 0,50 kr 1,00 kr 2,00 kr 3,50
Sum i dag kr 4,80 kr 5,90 kr 10,10 kr 13,10
Ny effekt av klasse fra 1. juli kr 5,20 kr 6,40 kr 11,00 kr 14,90