Nortura logo
Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX .

Nortura: Litt bedre i 3. tertial

14. februar 2019

Driftsresultatet i 3.tertial økte med 157 millioner kroner mot fjorår. Omsetning i perioden falt med 2,9% som følge av lavere merkevaresalg, men effekter fra forbedringsprogrammet bidro til at driftsmarginen økte med 1,8%-poeng. Totalt for året endte driftsresultatet på 88 millioner kroner, noe som er 65 millioner lavere enn i 2017. Engangskostnad knyttet til fremtidige forpliktelser for omstilling og gavepensjon (96 millioner kroner) bidro til resultatsvekkelsen.

Konsernets driftsinntekter i tredje tertial endte på 8,7 milliarder kroner, en nedgang på 2,9 % målt mot fjorår. Lavere merkevaresalg kombinert med et svekket julesalg bidro til at omsetningen imorselskapet falt med 3,5%, til tross for økt salg i storkjøkkenmarkedet og økt salg av helslakt til industrimarkedet. Omsetningsvekst i datterselskapene var 1,6% sammenlignet med tredje tertial 2017.

Markedsandelen for Norturas merkevarer hadde isolert sett en nedgang på 1 %-poeng til 34,6% i 2018. Prior kylling og pålegg har vekst mot fjorår, mens markedsandelen for Gilde-produkter faller som følge av lavere salg av kjøttdeig, stykket kjøtt, pålegg og kakeprodukter.

Kjedenes egne merkevarer (EMV) øker sin andel i dagligvaremarkedet fra 39,1% til 40,5%.

Personalkostnadene er redusert med 4% mot fjorår i tertialet. Reduksjonen skyldes lavere kostnader i morselskapet primært grunnet lavere produsert kvantum, endring i distribusjonsløsning og reduksjon i sosiale kostnader. Økt aktivitet i datterselskapene, samt konsolidering av nye datterselskap, bidrar isolert til kostnadsvekst for konsernet, mens lavere driftskostnader i morselskapet bidrar positivt.

EBITDA i tredje tertial 2018 bedres med 139 millioner kroner målt mot tredje tertial i fjor. Nedgang i merkevaresalget og økt salg gjennom industrikanalene bidro isolert sett til lavere marginer i morselskapet, men iverksatte tiltak (‘Forbedringsprogram’) knyttet til både råvarer, svinn, personalkostnader og andre kostnader bidro til en positiv resultatutvikling i tertialet.

Netto finansresultat i tertialet er redusert med 13 millioner kroner mot fjorår. For året utgjør netto finansresultat -63 millioner kroner, en bedring på 21 millioner kroner fra 2017. Bedringen skyldes i hovedsak gevinst ved salg av aksjer i Landbruksforsikring AS og positive valutaeffekter, mens økt snittrente trekker i motsatt retning.

Egenkapitalandelen er 32,4% ved utgangen av tredje tertial, en reduksjon på 0,2 %-poeng fra samme tidspunkt i fjor. Netto rentebærende gjeld dividert med EBITDA kommer ut på 4,6 – justert for engangsposter i EBITDA er forholdstallet 4,0.

Resultat før skatt viser et overskudd på 161 millioner kroner i tredje tertial og et samlet overskudd
på 26 millioner kroner for året.

Det kommersielle råvarelageret i morselskapet er redusert med ca. 115 millioner kroner per
utgangen av desember og bidrar til lavere kapitalbinding.

Morselskapet Nortura SA har et driftsresultat på minus 78 millioner, og et resultat etter skatt på – 6,7 millioner.

Nortura hadde ved utgangen av året svakere gjeldsbetjeningsevne, målt ved forholdstallet mellom netto rentebærende gjeld og driftsresultat før avskrivninger, enn låneavtalenes opprinnelige krav. Dette er håndtert ved ”waiver”-avtaler som gir en midlertidig tillatelse til å ha svakere nøkkeltall enn avtalt.

Saken oppdateres

Kilde: Børsmelding fra Nortura
Årsmelding fra Nortura