Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Nortura: Begrenset handlingsrom for økte priser

17. mars 2023

I Nortura sitt innspill til jordbruksoppgjøret skriver de at det for neste avtaleår er begrenset handlingsrom for å løfte bondens kostnader videre ut i markedet. 

Her er et utdrag av hovedpunktene fra Nortura:
Du kan lese hele innspillet her

For neste avtaleår vurderer Nortura det slik at Nortura har et begrenset handlingsrom for å løfte bondens kostnader videre ut i markedet. Bidraget til å tette inntektsgapet derfor i stor grad må skje som følge av økt støtte gjennom jordbruksavtalen. Prisnedskrivning av korn til kraftfôr er et eksempel på tilskudd som må tilpasses denne situasjonen. Det er også særs viktig at støtten innrettes slik at den ikke er produksjonsdrivende, og at ordningene stimulerer til kjøttproduksjon i hele landet som i størst mulig grad er basert på norske fôrressurser.

Storfe

-Det må settes inn ressurser for å avvikle telledato så raskt som mulig.

-Det er behov for bedret økonomi i storfekjøttproduksjonen, men markedsutsiktene tilsier at en må søke å unngå å stimulere til økt produksjon. Arbeidet med å tilpasse produksjonen til endringer i forbrukertrender og produksjonskrav må fortsette.
Følgende tiltak anbefales:
-Driftstilskudd til ammeku kan styrkes ved å øke satsen for samme antall dyr.

-For å løfte inntekt og stimulere til økt beitebruk foreslås økte satser per dyr i
beitetilskuddene, samt tilskudd som legger bedre til rette for beiting og bidrar til å dempe
konflikter, herunder gjærehold (fysisk og elektronisk)

-Investeringsstøtte til ombygging til løsdrift og andre tiltak som fremmer dyrevelferd og
bærekraft

Sau og lam

Produksjonen av sau og lam er på et riktig nivå. Økte tilskudd, som er nødvendig for å løfte økonomien i sauenæringen, må i minst mulig grad stimulere til økt produksjon.

Følgende tiltak anbefales:
-Økte satser for beitetilskuddet for å løfte inntekt og stimulere til høyere fôropptak på beite, samt styrke tiltak som fremmer beiting, som radiobjeller og fellestiltak

-Husdyrtilskuddet likt over og under 75 sau ved at satsen fra 76-150 sau økes.

-Driftstilskudd for sau kan være en mulighet for å styrke inntekta uten at det stimuleres til økt produksjon.

-Økt sats for pristilskudd ull.

Gris

-Det er stort behov for oppgraderinger og målretta tiltak i norske grisefjøs for å oppnå en ønsket utvikling for næringen. Investeringsvirkemidler gjennom innovasjon Norge bør brukes for å sikre at produksjonsapparatet fornyes og holdes vedlike, samtidig som næringen settes i stand til å møte nye krav og pålegg fra myndighetene.

-Det er stort rom for økt produksjon hos eksisterende svineprodusenter som i dag ligger under konsesjonsgrensa og Nortura mener at det bør legges til rette for at disse gis anledning til kunne utvide produksjonen framfor at det skal legges til rette for nyetableringer. Investeringsmidler bør derfor prioriteres til eksisterende produsenter som
har mulighet til å øke innenfor eksisterende konsesjonsgrense.

Egg

Eggproduksjonen har vært preget av en overproduksjon som er utfordrende med tanke på matsvinn og bærekraft generelt. Det aller viktigste er å få på plass nye produksjonsregulerende verktøy.

Fjørfekjøtt

Ved de siste jordbruksoppgjørene har vi pekt på at en fraktordning for fjørfe bør etableres etter prinsipper for eksisterende fraktordning for andre dyr til slakting. Frakttilskudd vil bidra til å sikre verdiskaping over større deler av landet og spredt produksjon vil redusere smitterisiko og styrke beredskapen.

Velferdsordninger

-I tråd med formålet med ordningene må satsene i velferdsordningene løftes betydelig og justeres i takt med konsumprisindeksen, uten at det skal være gjenstand for årlige forhandlinger.

-Skjevheter i dagens regler må rettes opp slik at satelitter i purkering får dekket avløserutgifter på lik linje med andre typer husdyrhold. For produsenter av saktevoksende kylling må avløsertilskuddet beregnes etter samme satser som økologisk kylling.

-Dyrevelferd må vektlegges ved utforming og dimensjonering av ordningene.

Norturas overordnede forventninger til årets jordbruksoppgjør

-Opptrappingsplanen for å tette inntektsgapet som regjeringen har varslet, må legges fram og danne grunnlaget for oppgjøret.

-For å legge til rette for en opptrapping av inntektene må verktøyene for regulering av markedet og importvernet styrkes, slik regjeringsplattformen legger opp til.

-Landbruk over hele landet krever en klar strategi og tydelige prioriteringer.
Kanaliseringspolitikken må tilføres ny kraft og nye virkemidler for å snu den negative utviklingen hvor særlig jordbruket på Vestlandet og Nord-Norge taper terreng. Markedsregulator må settes i stand til å ivareta mottaksplikten i alle deler av landet. Nortura er bekymret for den økende prisdifferansen mellom ulike kjøttslag og at de grovfôrbaserte produksjonene har en svakere inntektsutvikling enn de kraftfôrbaserte.

-Telledato må snarest mulig avvikles.

-For å øre konkurransekraften til norsk kjøtt og egg opp mot andre proteinkilder og import må jordbruksavtalen bidra slik at bonden gis rammebetingelser som gjør det mulig å produsere i tråd med markedets krav og forventninger.

-Velferdsordningene må sikre bonden et sikkerhetsnett på linje med andre yrkesgrupper. Satsene bør løftes betydelig og årlig justeres i takt med KPI.

Kilde: Nortura Medlem