Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Nortura anbefaler å øke målprisen på gris med 1,50 kr/kg

17. februar 2021

I sitt innspill til faglaga foran årets jordbruksoppgjør anbefaler Nortura at målprisen på svinekjøtt økes med 1,50 kroner pr . kilo.

I sin anbefaling når det gjelder gris skriver Nortura:

Målpris opp 1,5 kr pr. kilo – dette hensyntar kostnadsøkning, bondens økonomi og markedsforhold – forutsatt ingen endring i kraftforpris i avtaleåret.

-Investeringsvirkemidler til oppgradering hos eksisterende produsenter knyttet til:
Dyrevelferdstiltak, omlegging til SPF, gjødselhåndtering, energitiltak, ventilasjon
og lignende.
Utvidelser for eksisterende produsenter opp til konsesjon for kombinert og
slaktegrisprodusenter ved markedsbehov

– Øke distriktstilskuddene i Nord Norge, Agder, Vestland og Møre og Romsdal

Begrunnelsen for anbefalingen er følgende:

Målprisen økte i årene 15/16 med 70 øre, 16/17 med ni øre og 20/21 med 1,46 kr. Årene 2016 til
2018 var preget av overproduksjon som er medvirkende til at det ikke har vært mulighet for målpris
justering i disse årene.

Svineproduksjonen har ikke hatt noen reell forbedring av lønnsomheten fra 2015 til 2020. I
inneværende avtaleår fikk de en økning i målpris på 1,46 kr per kg. Totalt sett har dette og lavere
omsetningsavgift gitt en økning i DB for slaktegris på 108 kr per gris og 2 962 kr per årspurke i
smågrisproduksjonen. Dette er en økning for begge produksjoner, men størst er økningen for
slaktegrisen som er ett bevisst valg gjennom fastsettelsen av smågrisprisen. Tidligere har det vært en
tommelfingerregel som tilsier at 40 prosent av det totale dekningsbidrag (DB slaktegris+ DB
smågrisproduksjon) er slaktegrisprodusentene sin andel, mens 60 prosent er smågrisprodusentene
sin andel. Nå er fordelingen om lag 50/50 som er en mer riktig fordeling i henhold til
effektivitetsøkningen i smågrisproduksjonen.

Det er behov for å øke målprisen ytterligere. Samtidig er det viktig å beholde dagens markedsbalanse
over tid. Lønnsomhetsvurderingen knyttet til svineproduksjonen i neste avtaleår har ikke hensyntatt
endringer i nettonoteringen, eventuelle endringer i kraftfôrpris eller andre variable kostander som en
kan endres i avtaleåret 21/22. I tillegg er det verdt å merke seg at omsetningsavgiften på svin vil få en
økning på minimum 20-30 øre til et normalnivå fra 01.01.22.

Det er en skjønnsmessig vurdering hva som er en reell og generell nyetableringsøkonomi. Vår
vurdering er at smågrisdekningsbidrag på under 14 000 kroner basert på disse forutsetningene ikke
vil utgjøre en nyetableringsfare. I tillegg vil en forventet kostnadsutvikling også redusere effekten av
økt målpris. Arbeidsbelastningen i smågrisproduksjonen har også steget som følge av større avdrått
og dyrevelferdskrav.

Vi har nå fått en tydelig avklaring i konsesjonsgrensene på svin som setter en klar demper på
mulighetsrommet for store smågrisproduksjonsenheter. Samtidig har lønnsomheten i kombinert
svineproduksjonen løftet seg det siste året og det er strategisk ønskelig at flere legger om til en slik
produksjon. Et annet element som også er av stor betydning, er økt fokus på dyrevelferdskrav og
dertil plassbehov for spesielt smågris og slaktegrisperioden. Dette er i mange tilfeller med på å
redusere purketallet hos mange produsenter.

I flere av fylkene i Norge ser vi en større nedgang i produksjonen og dertil svekket produksjonsmiljø.
Dette gjelder spesielt Vestlandet, Agder og Nord-Norge. Derfor er det viktig med tiltak for å styrke
økonomien spesielt i disse områdene der produksjonen har en svakere utvikling enn landet ellers.

Når samfunnet normaliseres og grensehandelen starter opp vil det ikke være rom for økninger i
produksjonen av gris. Det er i dag fortsatt mange smågrisprodusenter og slaktegrisprodusenter som
har mulighet til å utvide innenfor dagens konsesjonsregelverk. Dette gir rom for at eksisterende
produsenter har mulighet til å utvide og fornye driftsapparatet og erstatte de produsentene som
velger å avvikle produksjonen av gris. Dagens konsesjonsgrense er med på å legge til rette for en
spredt produksjon og en struktur tilpasset norske forhold. Konsesjonsgrensen for gris må ikke heves.

Kilde: Norturas Medlemssider