Fabrikk skilt Norske Skog
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Norske Skog Saugbrugs stanser en papirmaskin permanent

22. oktober 2020

Norske Skog Saugbrugs vil stanse produksjonen på en av SC-maskinene permanent (PM5 / 100 000 tonn) i løpet av fjerde kvartal. Selv om det er få tegn til forbedringer i etterspørselen, har ikke markedene kommet tilbake til nivåer før COVID-19 opplyser selskapet i en pressemelding i forbindelse med framlegging av resultatet for 3 kvartal.

– Koronarestriksjonene har hatt alvorlig, negativ innvirkning på driften på grunn av et plutselig og betydelig fall i etterspørselen etter publikasjonspapir. For å sikre fremtidig lønnsomhet og konkurransekraft, må vi tilpasse vår produksjonskapasitet til de utfordrende markedsforholdene. Vi vil derfor legge ned en SC-maskin på Saugbrugs (Norge). I dialog med de ansatte vil vi starte en prosess for å tilpasse Saugbrugs organisasjonen til en to-maskins fabrikk. Vi vil også identifisere nye industrielle alternativer ved våre fabrikker,som svar på den fallende etterspørselen etter publikasjonspapir, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Driftsresultatet i tredje kvartal 2020 var på NOK -31 millioner sammenlignet med et driftsresultat på NOK 122 millioner i andre kvartal 2020, som hovedsaklig var påvirket av en beskjeden økning i salgsvolumer. Underskuddet i kvartalet var NOK 89 millioner sammenlignet med et underskudd på NOK 59 millioner kroner i forrige kvartal. Hittil i år har Norske Skog i Norge tapt rundt 45 millioner kroner på salg av overskuddsenergi. Produksjonsstans, som følge av koronapandemien, hadde en betydelig negativ effekt på kostnadene særlig da fabrikkene måtte selge ubrukt elektrisk kraft til en vesentlig lavere pris enn kontraktsprisen.

– Den norske regjeringen implementerte flere kompensasjonsordninger knyttet til Covid-19, men klarte ikke å kompensere kraftforedlende industri for betydelige ekstrakostnader knyttet til salg av overskuddsenergi som følge av markedtilpasninger. Den lave økonomiske aktiviteten på grunn av Covid-19 utløste i tillegg et kraftig fall i energiprisene. Industrien ble tvunget til å selge overskuddskraft med store tap til markedspriser langt under kontraktspriser. Samtidig bestemte det Regjeringskontrollerte Statnett å vedta økninger i de fremtidige nettariffene. Norske Skog er grønne med både fornybare innsatssfaktorer, som energi og råstoff, samt resirkulerbare sluttprodukter. Manglende kompensasjonsordning kombinert med økte tariffer midt i coronapandemien er
uforståelige manøvrer fra den norske Regjeringen, særlig sett i lys av det grønne skiftet, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Kontantstrøm fra drift var 115 millioner kroner i kvartalet sammenlignet med -109 millioner kroner i forrige kvartal, som hovedsaklig skyldes en reduksjon i varelagrene og og mindre betalt skatt. Netto rentebærende gjeld var 628 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal, med en egenkapitalandel på 51%.

Utsikter

Selv med noen forbedringer, forventes markedsbalansen for publikasjonspapir i Europa på kort sikt å forbli svak på grunn av et strukturelt etterspørselsskifte som følge av COVID-19. Nivået på de nasjonale coronarestriksjonene er forventet å påvirke utviklingen i etterspørselen fremover. De betydelige annonserte kapasitetsnedleggelsene forventes å bedre den langsiktige markedsbalansen, spesielt i 2021. Som en konsekvens av fortsatte forventninger  til utfordrende markeder, har Norske Skog besluttet å stenge en maskin permanent ved Saugbrugs. Stengingen forventes å gi en årlig besparelse i faste kostnader på NOK 80 millioner.

Etter betydelige fall i etterspørselen etter publikasjonspapir i Australasia-regionen på grunn av COVID-19, har regionen overkapasitet, og eksporten til asiatiske lav-margin markeder har økt. Dette har ført til at vi vil foreta en strategisk gjennomgang av Tasman-fabrikken. Tasmanfabrikken har avispapirkapasitet på 150.000 tonn. Fabrikken vil sannsynligvis stanse produksjonen av avispapir i første kvartal 2021.

Konsernet vil fortsette å optimalisere driften i regionen samt søke å realisere merverdi på anleggene utover dagens produksjon av publikasjonspapir. Norske Skog vil fortsette arbeidet med å forbedre kjernevirksomheten, konvertere enkelte av konsernets papirmaskiner og diversifisere virksomheten innen bioenergi, fiber og biokjemikalier.

Kilde: Pressemelding fra Norske Skog