Foto: Felleskjøpet Agri
Foto: Felleskjøpet Agri

Norske Felleskjøp blir avviklet, går inn i FK Agri

14. desember 2020

Selskapet som har har ansvaret for markedsregulering for korn blir avviklet og går inn i Felleskjøpet Agri. Norske Felleskjøp har i dag sendt ut følgende melding.

Norske Felleskjøp blir avvikla som eige selskap og aktivitetane lagt til Felleskjøpet Agri SA, som er produsentsamvirket for korn.

Marknadsreguleringa for korn blir ikkje endra, men det blir endringar i selskapsorganisering.  Endringa skjer eine og aleine av  formelle omsyn knytt til samvirkelova.

Stortinget har gjennom behandlinga av Meld. St. 11 (2016-2017) i Innst. 251 S (2016-2017) slått fast at marknadsreguleringa av korn skal vidareførast gjennom produsentsamvirka.

Funksjonane i Norske Felleskjøp blir vidareført i ei ny avdeling i Felleskjøpet Agri SA og handtert på same måten som før. Den uavhengige stillinga blir presisert og formalisert gjennom eigen funksjonsomtale som mellom anna føreset at aktivitetane blir lagt utanom lokala til FKA. Aktivitetane blir vidareført i Landbrukskvartalet i Oslo. Funksjonsomtalen er vedteken av styret i NFK og av styret i FKA.

Denne endringa må gjerast av formelle omsyn. Norske Felleskjøp/Felleskjøpet Agri er opptekne av å vidareføre den nøytrale funksjonen til marknadsreguleringa. For dei som ynskjer nærare utdjuping, er vi opne for samtalar med sikte på å avklare eventuelle spørsmål involverte aktørar måtte ha. Vi legg stor vekt på å sikre at tilliten frå både aktørane i marknaden og i det politiske miljøet i fortsettinga vil utgjere eit avgjerande grunnlag for ei effektiv og konkurransenøytral marknadsregulering.

Du kan laste ned funksjonomtalen her

Utdrag fra omtalen:
Styret i Felleskjøpet Agri ansetter og avsetter ansvarlig for funksjonen markedsregulering og fastsetter dennes godtgjørelse. Ansvarlig for funksjonen rapporterer direkte til styret for de forhold som gjelder markedsreguleringen. Ansvarlig for funksjonen kan ikke ha andre roller i FKA.

Markedsreguleringsfunksjonen skal være fysisk lokalisert utenfor Felleskjøpet Agri sitt hovedkontor.

Funksjonen skal fortsatt være lokalisert i Landbrukskvartalet i Oslo sentrum, slik Norske Felleskjøp har vært. Funksjonen skal være en del av et relevant fagmiljø med personalmessig oppfølging. Øvrige medarbeidere som arbeider med oppgaver tilknyttet markedsreguleringen er under utøvelsen av disse oppgavene underlagt de samme forpliktelser til uavhengighet og likebehandling som følger av denne funksjonsbeskrivelsen.

Bransjeforum ledes av ansvarlig for markedsreguleringsfunksjonen.

Styret i Felleskjøpet Agri kan velge å oppnevne et styreutvalg, som velges blant styrets eiervalgte medlemmer, som sitt forberedende organ for saker som gjelder markedsreguleringen.

Styret i Felleskjøpet Agri foreslår medlem og varamedlem til Omsetningsrådet etter § 2 annet ledd i Omsetningsloven

Styret i Felleskjøpet Agri har ansvar for rapportering til Omsetningsrådet for bruk av omsetningsavgift fra fondet for korn. 

 

Kilde: Melding fra Norske Felleskjøp.