Rundballer av halm
Foto: Morten Berntsen

Norske Felleskjøp anslår at det blir presset 170 000 tonn halm i år

12. september 2018

Norske Felleskjøp har for første gang laget en prognose over hvor mye halm som blir tilgjengelig som fôr. De har kommet fram til at mellom 136 000 og 207 000 tonn halm blir presset denne sesongen. Hvis man regner med 2 kg halm pr. FEm blir det ca 85 millioner fôrenheter. Med 250 kg i hver rundball blir det ca 680 000 rundballer som skal fraktes over kortere eller lengre strekning.

Her er et utdrag fra halmprognosen.

Norske Felleskjøp har prognosert tilgangen av halm som blir pressa for omsetning som fôr til dyr. Utgangspunktet er at det er eit visst forhold mellom kornmengde og halmmengde på arealet. NIBIO har presentert tal for forholdet mellom mengde korn og mengde halm. Denne tabellen viser halmmengde ved 10 cm stubbehøyde.

Kornart Forholdstall halm/korn, NIBIO Forholdstall halm/korn, m/vekstregulering, NIBIO
6-radsbygg 0,58 0,51
2-radsbygg 0,65 0,53
Havre 0,76 0,64
Vårhvete 0,92 0,74
Høstkorn 0,57

 

Ved 20 cm stubbhøgde blir det tapt 20 – 30 % av halmtørrstoff i forhold til ved 10 cm.

Norske Felleskjøp legg til grunn at tørken i år har gitt ein effekt som stråkorting og i tillegg at halmmengda er redusert enda meir enn kornavlinga som følgje av tørken. I tillegg er det en del tap ved pressing pga. kort og veldig tørr halm. Erfaring frå halmpressinga tilseier også at halmmengda kan vere langt mindre enn det normale forholdstal viser.

Eit estimat må nødvendigvis bli svært grovt. Norsk landbruksrådgiving sine avdelingar har estimert andelen areal treska som korn der også halmen vert teken hand om og pressa. Dette indikerer at det blir pressa halm på 85 % av treska kornareal. I Norske Felleskjøp sitt anslag er det lagt til grunn at det i Trøndelag blir oppnådd tilnærma normale halmmengder og det blir lagt til grunn 0,6 kg halm pr kg treska korn i dette området. På Austlandet tek vi høgde for at forholda er svært variable og legg til grunn at det blir oppnådd mellom 0,15 og 0,3 kg halm pr. kg treska korn.

Dette grunnlaget tilseier at det vil vere tilgang til om lag 65 000 tonn halm frå Trøndelag og mellom om lag 71 000 og 142 000 tonn halm frå Austlandet, i alt mellom om lag 136 000 og 207 000 tonn for landet.

Kilde: Norske Felleskjøp.