Anne Marit Panengstuen
Foto: Nortura

Nok et svakt tertial for Nortura

21. oktober 2020

Nortura leverer nok et svakt tertialregnskap. Driftsresultatet for 2. tertial endte på 163 millioner kroner, 39 millioner svakere enn fjoråret.

Omsetningen i 2.tertial endte på 8 milliarder kroner, 5% høyere enn fjorår. Stengte grenser og rekordmange på norgesferie bidro til sterk vekst i dagligvaresalget, mens salget til serveringsmarkedet, hoteller og kantiner fortsatt er lavere enn i fjor. Smittevernstiltak, råvaremangel og endrede handlemønstre har gitt produksjons- og logistikkutfordringer. Nedgang i innenlandsk primærproduksjon av storfe og svin har begrenset salgsveksten for Nortura, og gitt lavere kapasitetsutnyttelse i slakte- og skjæreleddet. Resultatet kommer derfor noe svakere ut enn i fjor.

– Etter et tertial med unormal aktivitet i mange markeder er vi svært fornøyd med å se at vi øker salget i dagligvaremarket. Vi ser at folk er mer opptatt av norsk mat, og som selskap er vi også opptatt av å levere godt. Vi har hatt en god produksjon gjennom Covid-19 med godt smittevern og med bedre kontroll på kostnadssiden, sier Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura i en pressemelding

– Vi går inn i nytt tertial med ny ledergruppe på plass og med retningen som er satt gjennom ny konsernstategi. Nortura planlegger de neste fire årene å investere om lag 1,4 milliarder kroner i moderniserte anlegg og en bærekraftig og fremtidsrettet industristruktur. Planen skal ruste norsk matvareindustri og norske bønder for en skjerpet konkurransesituasjon, fallende etterspørsel og gi bedre økonomi til bonden, sier Panengstuen.

Driftsresultatet for 2. tertial endte på 163 millioner kroner, 39 millioner kroner svakere enn fjoråret. Perioden har i stor grad blitt påvirket av koronasituasjonen. Økt etterspørsel etter kjøttprodukter har bidratt til reduksjon av lagerbeholdninger og mangel på norsk råvare. Innenlandsk primærproduksjon av svin og storfe er redusert mot i fjor, og Norturas tilførselsandeler har falt noe. Dette har medført at oppstrømmen har vært en begrensning for inntjeningen, gjennom redusert kapasitetsutnyttelse og salgsvekst. Økte råvare- og logistikk-kostnader påvirker negativt, mens redusert arbeidsgiveravgiftssats for mai og juni og lavere energi- og reisekostnader bidrar med kostnadsreduksjoner. Resultatet fra datterselskapene øker som følge av god vekst for Norfersk, Noridane Foods og Norsk Dyremat.

 

Morselskapets salgsvolumer til sluttmarkedene økte med ca. 2 000 tonn i tertialet, men tilgang på
råvarer har vært en beskrankning for Norturas salgsvekst og kapasitetsutnyttelse i bakre del av
verdikjeden. Lavere slakting av melkeku, som følge av økt innenlandsk etterspørsel etter melk, og
tiltak for å redusere langsiktig overproduksjon av svin, er forhold som har truffet Norturas tilførsler
med overproporsjonal effekt, samtidig som importerte råvarer som dekker opp rest-etterspørselen, i
hovedsak har gått til andre bransjeaktører innen kjøttskjæring.

-Nortura sin markedsandel i dagligvaremarkedet, inkludert produksjon av kjedenes egne merkevarer
og salg gjennom Norfersk, utgjorde 43,3% per uke 36, en reduksjon på 0,5%-poeng målt mot i fjor.

-Kjedenes egne merkevarer (EMV) økte sin andel i dagligvaremarkedet fra 42,7% til 44,2%.

– Personalkostnadene endte 24 millioner kroner (4%) høyere enn fjorår. Kostnadsøkningen er i stor
grad knyttet til økt aktivitet i datterselskapene. Personalkostnadene i morselskapet er på nivå med
fjorår. Smittevernstiltak og endret produksjonsmiks påvirker fortsatt kostnadsnivået i negativ retning,
men i mindre grad enn i 1.tertial. Driftskostnadene er redusert med 24 millioner kroner som følge av
lavere energi- og reisekostnader.

Konsernresultatet

Produksjons- og markedsutvikling:

Norturas markedsandeler i tilførselsmarkedet for firbente faller mot fjoråret (-1,4%-poeng). Fjørfe
har ikke markedsreguleringsordning, og Norturas andel i tilførselsmarkedet er basert på selskapets
posisjon i sluttmarkedet. For kylling og kalkun har markedsandelen gått ned 0,1%-poeng de siste 12
måneder. Markedsandelen for egg har sunket med 1,0%-poeng siste 12 måneder.

Slaktekvantum for firbente dyr er redusert med 3 306 tonn (-5,9 %-poeng) i 2T 2020 målt mot fjorår.
Fjørfe er økt med 177 tonn (+1,2%-poeng).
2. tertial: Storfe: – 2 187 tonn (- 9,6 %)
Gris: – 891 tonn (- 2,9 %)
Småfe: – 227 tonn (- 10,9 %)
Fjørfe: + 177 tonn (+1,2 %)

Skjærekvantumet for firbente dyr er redusert med 2 643 tonn (-8,0 %-poeng) i 2T 2020 målt mot 2T
2019:
2. tertial: Storfe: – 827 tonn (- 7,1 %)
Gris: – 1 635 tonn (- 8,2 %)
Småfe: – 180 tonn (- 13,6 %)
Fjørfe: – 61 tonn (- 0,5 %)

Foredlet kvantum kjøtt har en økning på 2 321 tonn (+5,9 %) (alle dyreslag) i andre 2020 målt mot
samme periode i fjor.

Innveid mengde egg har økning på + 384 tonn (+2,7 %) i andre tertial 2020 målt mot samme
periode i fjor.

-Salg av merkevarer til dagligvaremarkedet (Gilde, Prior, m.fl.) går opp med 2 904 tonn (+8,5 %) i
andre tertial målt mot fjoråret. Totalt sluttmarkedssalg, dvs. inkludert produksjon av
dagligvarekjedenes egne varemerker, salg til storkjøkken-, kiosk-, bensinstasjon- og servicehandelmarkedet og Nortura-varer gjennom datterselskapet Norfersk, er 2 426 tonn (+4,8 %) over samme
periode i fjor.

-Konsernets samlede markedsandel (verdi) i dagligvaremarkedet (merkevarer, EMV produksjon og
Norfersk) faller mot fjoråret med 0,5 %-poeng til 43,3%. (kilde: AC Nielsen og egne beregninger).

Se hele rapporten her

Kilde: Børsmelding fra Nortura