Petter Haas Brubakk
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk

NHO Mat og Drikke hardt ut mot forslaget om høyere matmoms

15. mai 2019

En ekspertgruppe nedsatt av Finansdepartementet anbefaler å innføre én felles momssats på 23 eller 25 prosent i løpet av tre år . Det kan bety en dramatisk økning i matmomsen.
– NHO Mat og Drikke mener at utvalget har vurdert grensehandel på en overflatisk måte sier Petter Haas Brubakk.

Beregninger fra Finansdepartementet anslår at en økning i matmomsen fra dagens 15 pst. til 25 pst. vil gi staten 14,6 milliarder kroner i ekstrainntekter.

– NHO Mat og Drikke mener at utvalget har vurdert grensehandel på en overflatisk måte når utvalgsleder Vibeke Hammer Madsen peker på at denne ikke alene skyldes merverdiavgiften, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke. – Norge er ingen øy. Økt matmoms på toppen av flere og høyere særavgifter på norsk side av grensen, vil utvilsomt bidra til at den rekordhøye grensehandelen med Sverige øker enda mer. Dette vil igjen undergrave konkurransesituasjonen for mat- og drikkenæringen og føre til tap av norske arbeidsplasser og inntekter for Norge.

Utvalget viser til at importvernet er en vesentlig årsak til at matprisene er lavere i Sverige enn i Norge, og at en reduksjon i importvernet vil være et effektivt tiltak for å redusere forskjellen i matvareprisene. – Det er bred politisk oppslutning om importvernet, og de fire regjeringspartiene har i det politiske grunnlaget for regjeringen fastslått at importvernet og de øvrige hovedtrekkene i jordbrukspolitikken ligger fast. Dette er gjentatte ganger bekreftet av Stortinget, understreker Brubakk. – Utvalget burde vite at den løsningen de foreslår på det problemet utvalget skaper ved å foreslå økt matmoms, ikke har oppslutning.

Statistisk sentralbyrå anslår at grensehandelen med Sverige har økt med over 75 prosent siden 2008 og endte på 15,7 milliarder kroner i 2018. Dette er omsetning som ikke skattlegges eller gir arbeidsinntekt i Norge. Omfanget av grensehandelen representerer en betydelig utfordring for norsk mat- og drikkeproduksjon og for dagligvarehandelen på norsk side av grensen. Denne situasjonen forsterkes ytterlig ved at den svenske matmomsen er 12 pst. En økning i matmomsen og på toppen av allerede høye særavgifter på mat vil bidra til at grensehandelen øker ytterligere. 

Ved overrekkelsen av utvalgets rapport til finansminister Siv Jensen (FrP), understreket ministeren at regjeringen er opptatt av å holde skatter og avgifter nede og at den neppe vil fjerne alle lav- og nullmomssatsene slik utvalget foreslår.

-Det er positivt at finansministeren formidler disse vurderingene så tydelig. Nå vil NHO Mat og Drikke studere utvalgsinnstillingen nøye, og gi en grundig høringsuttalelse til Finansdepartementet.

Kilde: Pressemelding fra NHO Mat og Drikke