Ribbe
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Nesten balanse i kjøttmarkedet

6. mars 2019

Den nye prognosen for 2019 viser en bedring i markedsbalansen for gris som følge av nedjustert produksjon. For sau og lam viser prognosen en liten underdekning i 2019, men korrigert for reguleringslager er det fortsatt overskudd, særlig av sau. Også for storfe viser prognosen en liten underdekning, men medregnet reguleringslager er en tett på markedsbalanse. For egg viser prognosen et stort overskudd.

Prognose 2019 – per mars 2019

Produksjon Tilførsler
tonn
Indeks Import-
kvoter
Engrossalg
tonn
Indeks Markeds-
balanse
Storfe/kalv 86 000 97 9 170 98 100 99 – 3000
Sau/lam 24 700 94 906 26 200 98 – 600
Gris 130 500 95 2 000 133 500 99 – 1000
Egg 66 300 105 290 64 650 101 2000

 

Storfe
Det prognoseres et underskudd av storfekjøtt i 2019 på om lag 3 000 tonn etter at importkvotene er tatt inn. Det er 500 tonn mindre underskudd enn i forrige prognose. Det ventes en reduksjon i produksjonen på 3 % sammenlignet med 2018, noe som må sees i sammenheng med høy slakting i fjor pga. tørke. Det er redusert okseslakting som gir størst utslag, enda slaktevektene forutsettes å øke med 9 kg sammenlignet med 2018. Kuslaktingen ventes å øke noe i 2019.

Det prognoseres en reduksjon i engrossalget av helt slakt på om lag 1 prosent sammenlignet med 2017.

Det legges til grunn om lag uendret mordyrtall i 2019. Det ventes fortsatt en vekst i ammekutallet, men den utlignes av reduksjonen i melkekutallet.

– Prognosen bekrefter at vi nå er svært nær markedsdekning for norsk storfe, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg, og viser til at reguleringslageret ved inngangen til året var på nivå med underskuddet som er prognosert for året 2019.

Vi må unngå at vi havner i en situasjon med overproduksjon av storfe. Derfor anbefaler vi at det for en periode ikke gis investeringsstøtte som øker produksjonen av storfekjøtt, sier Skulberg.

Gris
For gris viser prognosen for 2019 et underskudd på 1 000 tonn. Det er en stor endring fra januarprognosen som viste et overskudd på 1400 tonn. Endringen skyldes nedjustering av produksjonsprognosen. Det prognoseres en reduksjon i produksjonen på nær 5 prosent sammenlignet med 2018, basert på en nedgang i solgte sæd-doser på ca. 7 prosent. Det forventes en fortsatt økning i effektiviteten på ca. 3 prosent. Slaktevektene forutsettes å øke på grunn stor slakting av lettgris i 2018. Det ligger om lag 3000 tonn med grisekjøtt på reguleringslager.

Det forventes en reduksjon i engrossalget av helt slakt på om lag 1 prosent sammenlignet med 2018.

– Vi må gi full honnør til svineprodusentene som har dratt ned produksjonen betydelig, sier Skulberg, og viser til at en del av nedgangen kan tilskrives frivillig reduksjon ute hos produsentene, selv om vi også begynner å se effekten av utkjøpsordningen og lettgrisslakting. Skulberg er svært fornøyd med at dette nå går i riktig vei, men understreker også at det er nødvendig å fortsette i samme retning dersom vi skal være i balanse når vi mister eksportmuligheten i 2020.

Sau/lam
Prognosen for sau og lam viser et underskudd på 600 tonn i 2019, etter at importkvotene er tatt inn, og det er bare små endringer fra forrige prognose. Det forventes en reduksjon i produksjonen på om lag 6 prosent sammenlignet med 2018. Hovedårsaken til nedgangen er en beregnet reduksjon i bestanden ved beiteslipp på 4 prosent sammenlignet med 2018. Med bakgrunn i fostertellingene er det lagt inn en økning i antall lam per søye på 2 prosent i 2019 og slaktevektene er satt som gjennomsnittet for de siste 5 årene.

Det prognoseres en reduksjon i engrossalget på om lag 2 prosent sammenlignet med 2018, men det er en økning sammenlignet med årene 2014-2016.

– Tallene tyder på at sauebøndene har tatt signalene om å holde lenger på søya slik at det produseres flere lam på hver søye, og det er veldig bra, sier Ole Nikolai Skulberg. Dette er et viktig grep for å normaliseres markedet for sauekjøtt framover, og Skulberg oppfordrer alle sauebønder til følge opp dette på sin gård.

Egg
Prognosen viser et overskudd på 2 000 tonn egg i 2019. Tilførslene forventes å øke med nesten 5 prosent sammenlignet med 2018, noe som skyldes nyetableringer. Engrossalget ventes å øke med 1 prosent.

Omsetningsrådet har godkjent førtidsslakting av verpehøns tilsvarende 1 000 tonn egg i 2019. Det vil bidra til å redusere overskuddet.

Det store overskuddet av egg viser helt klart at det ikke finnes rom for nyetablering innenfor eggsektoren. Ytterligere nyetablering av egg vil redusere lønnsomheten til eggprodusentene i lang tid, sier Skulberg.

 

Flere detaljer i prognosen for 2019 kan du lese på Totalmarked kjøtt og egg