Foto: Nortura
Foto: Nortura

Nesten like viktig som jordbruksavtalen

18. mai 2020

For egg-, storfekjøtt- og lammekjøttprodusenter er denne ukas styremøte i Nortura minst like viktig som jordbruksavtalen. Da fastsettes planlagte engrospriser på egg, storfekjøtt og lam/sauekjøtt for 2. halvår. I likhet med i jordbruksoppgjøret er usikkerheten større enn noen gang, om hvor stort handlingsrom det er for prisøkninger.

Etter at disse produksjonene ble tatt ut av målprissystemet er det styret i Nortura som fastsetter gjennomsnittlig planlagt engrospris (PGE). Dette gjøres for hvert halvår.

Her er en kort beskrivelse av oppdraget Nortura skal utføre når det gjelder prissetting i volummodellen.
“Markedsordningen skal bidra til at det norske markedet tilbys riktige mengder av kjøtt av storfe, sau/lam og egg til rett tid og med rett kvalitet. Prisfastsettingen vil være det viktigste verktøyet for å lykkes med denne oppgaven. Engrosprisen skal settes slik at det
både på kort sikt (først kommende prisperioder) og mellomlang sikt (2 – 3 år) gir grunnlag for en optimal markedsdekning, der både tilførsler fra innenlands produksjon og vedtatt tollfri import tas hensyn til. Innenfor de rammer som dette til enhver tid vil sette for prisfastsettingen, skal prisen settes slik at markedsinntektene sammen med offentlige virkemidler og generelle rammevilkår bidrar til økonomisk bærekraft i hele varekjeden fram til engrosprispunktet. Nortura skal som markedsregulator forvalte denne oppgaven på en transparent og konkurransenøytral måte.”

Storfe

Det er fortsatt et relativt stort underskudd av norsk storfekjøtt. Siste prognose viser at det må importeres 6 600 tonn utover den avtalte kvoteimporten på 9 000 tonn. Manglende tollvern og fare for en framtidig overproduksjon har de tre siste årene blitt brukt som argumentasjon for lave prisøkninger. Svekket kronekurs vil på kort sikt styrke tollvernet, men koronakrisen har ført til prisfall spesielt på de mest verdifulle stykningsdelene Europa. Det er fortsatt langt fram til en eventuell overproduksjon, så spørsmålet er om tiden er inne for et løft i prisen på storfekjøtt.

Her er utviklingen siden Nortura overtok ansvaret for prissettingen på storfekjøtt i 2009.


Lam

For lam er ikke tollvernet noe problem, men de siste årene har overproduksjon gjort at prisen har stupt fra toppnoteringen i 2015. Siste prognose viser et overskudd på 1 600 tonn i år i tillegg til et reguleringslager som ved utgangen av uke 19 var på 2 200 tonn. Den store utfordringen for sauenæringa er at perioden kjedene satser på lammekjøtt om høsten blir stadig kortere. Det er tvilsomt om en lav pris vil ha noen stor betydning for kjedenes prioriteringer. Men samtidig er det nesten umulig å øke prisen vesentlig med den markedssituasjonen vi har for øyeblikket.

Her er utviklingen målpris/engrospris for lam de siste ti årene.


Egg

Siste prognose for egg viser et overskudd på 600 tonn i år, men etter koronautbruddet har det vært tendenser til underdekning i markedet. For eggprodusentene har kraftfôrprisen stor betydning, og svak krone gjør at de importerte proteinråvarene har steget betydelig i pris de siste månedene. Det tilsier kanskje at det blir en forsiktig økning i prisen det neste halvåret.

Her utviklingen i eggprisene de siste ti årene.


Kilde: Grunnlagsdokumentet for 1. halvår 2019 fra Nortura Totalmarked.