Skilt ved Mattilsynets hovedkontor
Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Nedslaktingen av 350 storfe på Kjølen gård var ugyldig

4. desember 2020

Oslo tingrett har kjent vedtaket om å avlive 350 storfe på Kjølen gård i Solør ugyldig.

Oslo tingrett mener at Mattilsynets lovforståelse var feil og at de ikke gjorde en forsvarlig vurdering av nødvendigheten og forholdsmessigheten av vedtaket.

Det er også gjort flere saksbehandlingsfeil, som retten alene mener tilsier at vedtaket er ugyldig.

Her er utdrag av dommen:

Saken etter dyrevelferdsloven har vært parallell i Mattilsynets behandling, men er ikke dokumentert eller gjort til del av saken etter sporbarhetsregelverket, som er til overprøving for retten.

Ugyldig vedtak

Ved vurderingen av forholdsmessigheten av inngrepet, er det også flere momenter retten anser at det hadde vært naturlig å drøfte. Destruksjon av hele Kjølens besetning uten erstatning er et svært inngripende tiltak som må antas å medføre økonomisk ruin for ham, i tillegg til store personlige konsekvenser. Dette burde etter rettens syn vært drøftet opp mot nødvendigheten av tiltaket og om andre tiltak kunne vært tilstrekkelige.
Oppsummert vurderer retten at Mattilsynets lovforståelse ikke er korrekt, og at det ikke er foretatt en forsvarlig vurdering av nødvendigheten og forholdsmessigheten av vedtaket. Manglene er etter rettens syn så omfattende at de kan ha virket inn på resultatet, og medfører at vedtaket er ugyldig.

Ansvar for erstatning

Retten har i sin vurdering kommet til at vedtaket er ugyldig på grunn av flere feil. Anvendelse av reglene om destruksjon uten erstatning er gitt et langt videre nedslagsfelt enn det som følger direkte av en alminnelig språklig forståelse av bestemmelsens ordlyd, og det er vanskelig for retten å se hva som har begrunnet Mattilsynets lovtolkning. Etter rettens syn er dette en annen situasjon enn der en lovbestemmelse har budt på rimelig tolkningstvil. I tillegg har retten funnet rettsanvendelsesfeil, og saksbehandlingen har ikke vært betryggende. Når dette sammenholdes med de store konsekvensene vedtaket hadde for Kjølen, er retten kommet til at det foreligger særlige hensyn i saken som tilsier at det foreligger objektivt ansvarsgrunnlag for erstatning.

Betyr mye

Storfebonden har tapt over 10 millioner kroner, og staten kan nå bli erstatningspliktig.

– Dette betyr mye for min klient. Han har fått livsgrunnlaget sitt ødelagt, sier bondens advokat Ingolf Holmen til Nrk

Mattilsynet vurderer anke

-Vi har mottatt dommen og vil gjennomgå den grundig sammen med Regjeringsadvokaten og Landbruks- og matdepartementet. Vedtaket ble fattet fordi Mattilsynet mente det forelå brudd på regelverket om sporbarhet, og at det var nødvendig å avvikle dyreholdet for å sikre forbrukernes mattrygghet. Forbrukernes tillit til kjøtt som kommer på markedet står sentralt for Mattilsynet. Vi konstaterer at Oslo tingrett har et annet syn på vedtaket, og vil vurdere spørsmålet om anke frem mot ankefristen.», sier Anne Marie Jahr, direktør avdeling planter og dyr i Mattilsynet, til Landbruk24.

Les mer hos Nrk her

Bondebladet skriver om saken her

Kilde: Dom fra Oslo tingrett.