Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix
Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Nedgang i påviste rovdyrskader på sau.

11. august 2020

Påviste rovviltskader på sau til  fram til 1. august er 21 prosent lavere enn i samme periode i fjor. Tallene er de laveste som er registrert siden registreringene begynte i 2002.

– Regjeringens mål er en livskraftig beitenæring. Samtidig skal vi sikre levedyktige rovviltbestander. At vi klarer å nå begge målene, viser at rovviltpolitikken fungerer, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding.

Det er registrert 499 påviste rovviltskader på sau per 1. august 2020. Skader fra bjørn er om lag halvert sammenlignet med i fjor.


Samlet sett er tapstallene de laveste som har blitt registrert. Samtidig ligger rovviltbestandene, med unntak av bjørn, på eller noe over Stortingets vedtatte bestandsmål.

Sammenligner tapstall
Miljødirektoratet gjennomfører årlig en foreløpig sammenstilling av antall sau påvist skadd av rovvilt i perioden 1. januar til 1. august. Tallene per 1. august viser at tapene fortsetter å gå ned.

 

Det er først og fremst tapene til ulv og bjørn som har gått ned sammenlignet med i fjor. Det er halvparten så mange skader fra bjørn selv om enkelte områder, blant annet Trøndelag, har hatt en del skader.

I Trøndelag er det nå felt to bjørner i beiteprioritert område. Tap av sau til gaupe og kongeørn har holdt seg relativt stabilt, mens skader forårsaket av jerv har økt noe sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

Forebyggende tiltak
I år er det bevilget om lag 80 millioner kroner til tiltak som rovviltavvisende gjerder, forsinket beiteslipp og tidlig nedsanking, for å forebygge tapene til rovvilt.

Bruk av elektronisk sporingsutstyr kan bidra til mer effektiv sanking av beitedyr, og bidra til å finne døde eller skadde dyr. Slike tiltak støttes gjennom statlige tilskudd.

Beitesesongen er ikke over, og tapstallene vil endre seg fram til sauene er sanket inn. Erfaringsmessig øker skadetallene mot slutten av sesongen.

Den endelige oversikten over sesongens tap foreligger når erstatningsoppgjøret er klart i desember.

(©NTB) og Miljødirektoratet