Foto: Felleskjøpet Agri
Foto: Felleskjøpet Agri

Nedgang i driftresultatet for Felleskjøpet Agri

17. august 2022

Felleskjøpet Agri hadde i første halvår 2022 et resultat før skatt på 470 millioner kroner, opp fra 431 millioner kroner i samme periode i fjor. Konsernet har likevel en underliggende resultatnedgang.

Halvårsresultatet ble i 2021 negativt påvirket av avsetninger og nedskrivinger knyttet til den mye omtalte Infor-saken. Omsetningsnedgang fra rekordåret i 2021 innen detaljhandel er hovedårsaken til den underliggende resultatnedgangen.

Konsernets omsetning øker med 368 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2021 og endte på 10 045 millioner kroner for første halvår. Omsetningsøkningen kommer fra landbrukssegmentet samt Cernova, og er i begge tilfeller drevet av råvareprisøkninger. Innenfor detaljhandel har det vært to til tre prosent omsetningsnedgang i Norge og Sverige sammenlignet med året før. Maskindivisjonen har stabil omsetningsutvikling sammenlignet med fjoråret, til tross for vareprisøkning og ordreinngang over fjorår.

Fortsatt nedgang i resultatet innen detaljhandel

Driftsresultatet for første halvår er 401 millioner kroner, ned fra 414 millioner kroner i samme periode i fjor. I 2021 inkluderte driftsresultatet i samme periode avsetninger på 206 millioner kroner i kostnader og nedskrivninger i forbindelse med erstatningssaken mot Infor. Justert for dette var driftsresultatet i første halvår 2021 på 620 millioner kroner og reduksjonen fra 2021 til 2022 på 219 millioner kroner. Det er omsetningsnedgangen i detaljhandel som er hovedårsaken til reduksjonen i det underliggende driftsresultat. Driftsresultatet innenfor maskin og landbruk viser også en nedgang sammenlignet med året før, men med en normalisering mot slutten av halvåret som følge av høyere aktivitet og mer stabile råvarepriser og kostnader.

– Det er ikke uventet at forbrukersegmentet faller når pandemieffekten er over. Det ser vi i hele bransjen. Det er positivt at landbrukssegmentet holder seg relativt stabilt, og aktiviteten innenfor maskin- og utstyrsmarkedet, tross høyere priser, viser en positiv trend, sier konsernsjef Svenn Ivar Fure.

Konsernets detaljhandelsvirksomhet i Norge og Sverige opplevde sterk vekst gjennom 2020 og 2021. I 2022 har det vært nedgang i omsetningen både i Norge og Sverige. Konsernets detaljhandelsvirksomhet i Norge og Sverige har som følge av dette et resultat før skatt som er 126 millioner kroner lavere i første halvår i år sammenlignet med samme periode i fjor, men står fremdeles for en betydelig del av lønnsomheten i konsernet.

Landbruksdivisjonen er volummessig noe ned fra fjoråret. Resultatet i første kvartal er bak fjoråret, mens resultatet i andre kvartal er om lag som i fjor. Totalmarkedet for kraftfôr er ned, men Felleskjøpet tok markedsandeler i første kvartal. Markedsandelstallene for andre kvartal er foreløpig ikke tilgjengelige. Totalt i halvåret er kraftfôrleveransene kun marginalt ned fra fjoråret til tross for nedgang i totalmarkedet. På grunn av en svakere kornhøst i 2021 har det i andre kvartal vært noe mindre kornvolum å selge, det påvirker resultatet negativt. Innenfor gjødsel har det vært lavere volum enn på samme tid i fjor.

Totalmarkedet for traktor i Norge økte med 8 % i første halvår 2022. Felleskjøpet er også i første halvår i år markedsleder med 24 % for John Deere, og har opplevd en økning gjennom halvåret etter en litt svak start. Ordreinngangen har vært god i perioden.

Cernova, konsernets mølle- og bakerivirksomhet, leverer resultater bak fjorår, primært som følge av økte råvare- og energikostnader.

Store milepæler i viktige prosjekter

I halvåret har det vært to viktige milepæler for Felleskjøpet. Nytt økonomisystem ble innført i begynnelsen av mars, og nytt hovedlager ble åpnet i april. Overgangene har vært viktige og vellykkede, men strevsomme for organisasjonen. Leveringsdyktigheten mot landbrukskundene har blitt opprettholdt i perioden, men innkjøringsutfordringer og effektivitetstap har medført høyere driftskostnader.

– Vi har gått over til nytt økonomisystem og åpnet et nytt hovedlager. Nå skal vi fullføre overgangene og starte arbeidet med å å redusere kostnader og øke effektiviteten, samtidig som vi øker servicegraden mot våre kunder og eiere. Dette store løftet har kommet på toppen av håndteringen av markedsuro og utfordringer med varetilgang og transport i mange markeder. Jeg takker alle for ekstraordinær innsats i overgangsperioden til nye systemer og med mobiliseringen for være leveringsdyktige i vekstsesongen, sier Fure.

Finansinntekter og kapitalsituasjon

Resultatet før skatt er i 2022 positivt påvirket av urealiserte sikringskontrakter med 149 millioner kroner i første halvår mot 58 millioner kroner i fjor.

Ved utgangen av halvåret var konsernets egenkapitalandel på 33,7 prosent, noe som er ned fra 34,5prosent på samme tid i fjor. Netto rentebærende gjeld er 3,7 milliarder kroner ved utgangen av halvåret, det er en økning på 1,4 milliarder kroner fra samme tid i 2021. Økte råvare- og varepriser, samt arbeid med sikring av varetilgang, har økt varelageret og arbeidskapitalen i perioden, men samtidig gjort Felleskjøpet leveringsdyktige på viktige innsatsfaktorer til bonden i sesong. Flere tiltak er startet for å redusere arbeidskapitalen samtidig som at leveringsdyktigheten blir opprettholdt.

Les hele rapporten her

Kilde: Pressemelding fra Felleskjøpet Agri.