Foto: NBS
Foto: NBS

NBS vil slutte med å rangere partiprogram

23. november 2021

 

Styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag sendt ut en pressemelding som her gjengis i sin helhet.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har registrert at det er oppstått usikkerhet i media omkring hva som er lagets politikk. Derfor kommer styret i NBS med denne presiseringen.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en partipolitisk nøytral og ubunden næringspolitisk organisasjon.

Før valget gjorde NBS en sammenligning av en rekke temaer i alle partienes programmer, som stod på trykk i Bonde og Småbruker nr. 7/21. Det ble i tillegg laget en rangering av partiene som ble delt i sosiale medier. Denne var basert på hvor godt de ulike partiene gjorde på seks utvalgte temaer. Vi har i ettertid sett at det er krevende å gi et riktig bilde av helheten gjennom en slik forenklet rangering. Rangering av politiske partiers partiprogrammer vil derfor ikke bli gjentatt.

NBS mener at landbruket har et grunnleggende forvalteransvar for å holde dyrka jord i hevd. Dette gjelder også dyrket myr. Myr skal ikke tilbakeføres til udyrket tilstand, men være grunnlag for selvforsyning.

NBS mener at kjøttforbruket i Norge skal være norsk kjøtt produsert på norske grasressurser og annet fôr som ikke kan benyttes til menneskemat. Produksjonen skal være tilpasset det norske ressursgrunnlaget og det volumet den norske befolkning ønsker. Reduksjon av norsk kjøttproduksjon er ikke et klimatiltak som er ønsket av NBS.

Styret i Norsk Bonde og Småbrukarlag