– Når vi nå verner 46 nye skogområder er vi halvveis til målet om 10 prosent skogvern i Norge. I skogen finnes mer enn 1100 truede arter, og 13 truede naturtyper. Hundrevis av insektarter, sopparter og enkelte fugler er avhengige av død ved og gammel skog. Vi skal derfor verne de viktigste skogarealene slik at vi bidrar til å bedre situasjonen for truede arter og naturtyper, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Skogvern er et svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfold. Dagens vernevedtak omfatter ca 74 km2 nytt verneareal med ca 43 km2 produktiv skog.

Aldri tidligere er det på et år vernet så mange områder som de 121 skogområdene som er vernet i 2019. Totalt er det i år vernet 184 km2 produktiv skog. Bare en gang tidligere er det vernet mer, i 2017 da det ble vernet 213 km2 produktiv skog.

Satsingen på skogvern er mer enn doblet fra forrige regjeringsperiode. Fra og med 2014 er det på 7 år bevilget om lag 2,85 milliarder kroner til skogvern.

Stor interesse for frivillig skogvern
Samarbeidet om frivillig vern av privateid skog startet i 2003, og har blitt en suksess. Til nå er om lag 610 skogområder blitt vernet i dette samarbeidet mellom miljømyndighetene og skogeierorganisasjonene. Interessen for frivillig vern av privateid skog er stor, og det pågår arbeid med en rekke nye områder med sikte på vern de nærmeste årene. I dagens vernevedtak inngår 30 områder i samarbeidet om frivillig vern av privateid skog.

16 av områdene som vernes i dag eies av Statskog SF. Vernevedtaket er derfor også en oppfølging av Stortingets vedtak om å gjennomgå Statskog SFs arealer med sikte på vern.

– Jeg er godt fornøyd med at mange skogeiere tilbyr frivillig vern. Jeg vil også berømme den innsatsen skogeiernes organisasjoner gjør for å få fram tilbud om vern av de viktigste skogarealene. Uten innsatsen fra skogeierne og deres organisasjoner hadde vi ikke nå vernet 5 prosent av skogen, sier statsråd Elvestuen.

Mål og prioriteringer i skogvernet
I tillegg til å bidra til målet om 10 prosent skogvern, vil vernevedtaket også bidra til å oppnå særlig følgende to nasjonal mål for naturmangfold:
• Et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende generasjoner.
• Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truende arter og naturtyper skal bedres.