Storfeslakt
Illustrasjonsfoto

Modellen for lengdemåling av storfe justeres 6. januar.

5. desember 2019
Fra mandag 6. januar 2020 revideres og justeres modellen for lengdemåling av storfe.
Endringene som gjennomføres fra 6. januar 2020 er følgende:

• Det utvikles nå to likninger for storfe, en for hunndyr og en for hanndyr. Det betyr at KATEGORI ikke inngår lenger i klassefastsettelsen.
• Rasegruppene omorganiseres noe, og det opprettes flere rasegrupper:

Det gjøres justeringer i dagens formel med bakgrunn i den visuelle kontrollen av lendemålingsresultatene. Når alle dyr som er lengdemålt blir rekalkulert med ny formel får vi følgende utslag:
Oppsummeringen viser at lengdemålingen gir gode resultater, men Animalia og Klassifiseringsutvalget mener at det er grunnlag for noen justeringer. Visuell etterprøvingen av de nordiske klassifiseringskonsulentene bekreftet klassesettingen ut fra lengdemåling. Det skal jobbes ytterligere med etterprøving av utenlandske konsulenter i 2020.

Ved innføring av nye systemer er det viktig at alle parter kan være trygge på at bedømmelse av slakt skjer etter riktige kriterier. Animalia og Klassifiseringsutvalget har som tidligere varslet, gjennomført en grundig evaluering av lengdemåling av storfe.

Denne revisjonen bygger på data fra 430.000 storfe som hittil er lengdemålt. Det er gjort en visuell klassifisering for å etterprøve lengdemålingen på 3.052 slakt, med god spredning i klasser og raser. I tillegg er det gjennomført visuell bedømmelse med klassifisører fra Danmark, Finland og Sverige på slakt som er lengdemålt. Nedskjæringsforsøkene som blir gjennomført på oppdrag fra Totalmarked blir også benyttet for å se hvordan klasse henger sammen med utbytte.

Klassifiseringsutvalget presiserer viktigheten av et felles, objektivt system for klassifisering for alle slakterier og i hele landet. Gjennomgangen viser at det tidligere har vært forskjeller i klassifiseringen mellom slakterier og mellom regioner. Produsenter spesielt i Nord-Norge og dels i Midt-Norge har i perioder fått for høy klasse på sine slakt sammenliknet med resten av landet.

Bakgrunnen for den kommende revisjonen er å styrke presisjonen i lengdemålingen. I tillegg vil endringene gjøre det lettere å gjøre justeringer på rasenivå ved behov.

Kilde: Animalia via Fatland sine nettsider.