Ku og sau på beite
Foto: Berit Keilen / Scanpix

Mindre fulldyrka areal i drift i 2017

21. mars 2018

Foeløpige tall for 2017 viser at det fulldyrka jordbruksarealet minka med 42800 dekar fra 2016 til 2017. Både åker- og hagebruksareal og fulldyrka eng hadde nedgang, mens arealet av innmarksbeite økte med 50 000 dekar. Dette viser statistikk fra SSB offentliggjort i dag.

Tallet på jordbruksbedrifter ble i 2017 redusert 852 noe som tilsvarer en reduksjon på 2,1 prosent.
Det ble 7200 flere ammekyr i 2017, mens det ble 5200 færre melkekyr i følge SSB statistikken.
Sauetallet økte med 1,7 prosent. Ut i fra statistikken ser det ut som om antallet avlspurker er økt med 3683, en økning på nesten 4 prosent, men her må det tas forbehold om feil.
Når det gjelder fjørfe er det omtrent uendret for høner, mens antallet slaktekylling har økt med omlag 4 prosent.