Granplante
Foto: Åsmund Lang

Mer til skogbruk i revidert budsjett.

6. juni 2021

Fremskrittspartiet ble i dag enige med regjeringspartiene om hovedlinjene i revidert nasjonalbudsjett. Enigheten innebærer blant annet 35,3 millioner til verdiskaping i skogbruket og at det ekstraordinære tilskuddet til skogplanting øker fra 1,20 til 1,50 kroner pr plante.

Det ekstraordinære tilskuddet omfatter all skogplanting våren 2021: nyplanting, suppleringsplanting og juletreplanting. Tilskuddet blir på 1,50 kroner for hver plante som blir satt ut. 

– Næringen gjør en stor innsats for å skaffe arbeidskraft og organisere utplanting. Det ekstraordinære tilskuddet er en håndsrekning og et viktig bidrag for å sikre at mest mulig av plantene kommer ut i skogen og ned i jorda, sier seniorrådgiver Per Gjellan i Landbruksdirektoratet.
– Skogplanting er viktig for både næringen, samfunnet og klimaet, også i et korona-år.  De plantene som ikke kommer i jorda i løpet av en måneds tid, må kastes. Det er en situasjon alle ønsker å unngå.  

Tilskuddsordningen er to-delt: en ordning for sentrale aktører og en for skogeiere.

Ekstraordinært tilskudd til sentrale aktører

Skogeierandelslag og andre som utfører planting for skogeier, kan søke på denne delen av ordningen.  Disse aktørene må først sende forhåndssøknad om å komme inn under ordningen. Fristen for forhåndssøknad er 11.06.21

Det er Landbruksdirektoratet som mottar og behandler søknadene. Utbetaling av tilskudd skjer på anmodning fra søker etter at plantearbeidet for skogeier er avsluttet. Frist for anmodning om sluttutbetaling for sentrale aktører er 31.7.2021.

Mer informasjon om tilskuddet og søknadsprosessen for sentrale aktører finner du her:

Ekstraordinært tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021 – for sentrale aktører.

Ekstraordinært tilskudd til skogeier

Skogeiere som planter selv, eller som bruker annen innleid arbeidskraft enn skogeierandelslag og andre sentrale aktører, kan søke på denne delen av ordningen.

Søknadsprosedyren er den samme som ved søknad om ordinært tilskudd og/eller krav om refusjon fra skogfond til planting. Det er kommunen som behandler søknaden og fatter vedtak. Søknadsfristen er 1.9.2021.

Mer informasjon om tilskuddet og søknadsprosessen for skogeier som planter i egen regi, finner du her:

Ekstraordinært tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021 – for skogeiere

Kilder: NTB og Landbruksdirektoratet