Kornåker
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Mer korn og flere kyr i norsk jordbruk

12. november 2020

38 751 foretak har søkt om produksjonstilskudd i 2020, viser ferske tall fra Landbruksdirektoratet. Antall foretak er stabilt, det er flere kyr i Norge enn i fjor og kornarealet er blitt større.

 

Liten økning i jordbruksarealer i drift
– Det totale jordbruksarealet som er i drift i Norge har gått opp med vel 25 000 dekar sammenlignet med 2019, sier Borsheim. – Denne beregningen er basert på søkernes opplysninger. Erfaringsmessig vil det komme inn noe mer areal som er i drift i forbindelse med dispensasjons- og saksbehandling av søknader.

 

Mer korn og mindre grovfôr
På landsbasis har arealer med korn gått opp med vel 66 000 dekar, mens grovfôrproduksjonen har gått ned med vel 38 000 dekar sammenlignet med i fjor.
Summen av areal brukt til grovfôr, korn, potet, grønnsaker, frukt og bær har gått ned i Vestfold og Telemark, Vestland og Møre og Romsdal, men opp i resten av landet.

 

Her er utviklingen de siste 4 åra for antall dekar korn og grovfôr

År Korn Grovfôr
2017 2 958 078 6 611 080
2018 2 898 226 6 684 972
2019 2 848 259 6 712 315
2020 2 914 771 6 674 315

 

Flere kyr og færre purker
Antallet melkekyr per 1. oktober 2020 var nesten 3 100 høyere enn i 2019, mens tallet for ammekyr i 2020 var nesten 6 500 høyere. For øvrige storfe var tallet for 2020 vel 1 600 lavere enn for 2019.

Antall melkegeiter er ned med 440 dyr fra 2019 til 2020. For avlspurker er det en nedgang på nesten 1 700 dyr, og for ungpurker nedgang på vel 2 300.

De nye tallene viser at det ble sluppet 1 200 færre sauer og 14 000 færre lam på utmarksbeite i år sammenlignet med 2019. Ser man på hvor mange som har gått på beite i 12–16 uker, så er nedgangen på 17 500 sauer og lam.

Det er mulig å etterregistrere dyr som er sanket fra utmarksbeite fram til 10. januar. De endelige tallene for dyr på beite og dyr på utmarksbeite vil derfor trolig bli høyere enn de Landbruksdirektoratet sitter på nå, særlig for sau og lam.

For kyr (melkekyr og ammekyr) viser tallene registrert per 29. oktober en økning på 7 500 kyr på beite i 12–16 uker, og vel 3 600 kyr på utmarksbeite fra 2019 til 2020. For øvrige storfe er økningen hhv. 2 200 dyr og 5 700 dyr for 12–16 uker og utmarksbeite.

 

Stabilt antall søknader
Foreløpige tall viser at tallet på foretak ligger ganske stabilt.
– Reduksjonen fra i fjor er på vel 300 foretak med areal, og det betyr en nedgang på under en prosent, sier seksjonssjef Linn Borsheim i Landbruksdirektoratet. – Fristen for å gjøre endringer i søknadene gikk ut 29. oktober. Tallene kan endres noe i løpet av saksbehandlingen, men erfaringsmessig viser de foreløpige tallene det store bildet.

Bollestad er fornøyd

– Det er gledelig å registrere at både totalt areal og kornarealet øker, og at nedleggingstakten er historisk lav, sier Landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Det er et godt svar på de prioriteringene som jeg har vært opptatt av som landbruks- og matminister. Tallene vil nok variere litt fra år til år, av forskjellige grunner, men jeg er svært opptatt av at denne utviklingen vi ser her skal fortsette også i årene fremover.

 

Les mer hos Landbruksdirektoratet