I møtet den 29. november 2022 redegjorde Tine for markedssituasjonen i inneværende kvoteår, i tillegg til prognosene for melkeproduksjon og melkebehov i 2023. 

Kumelk

Allerede i juni varslet Tine at de langsiktige prognosene viste at det kunne bli behov for mindre kumelk i 2023. Effekten etter stengte grenser og hjemme­kontor under koronapandemien er over, og økningen i storhusholdning er ikke stor nok til å kompensere for nedgangen i dagligvarehandelen. Tine har beregnet et behov for 1 375 mill. liter melk i 2023, og anbefalte i kvotedrøftingene en reduksjon i forholdstallet for kumelk på fire prosentpoeng sammenlignet med 2022, fra 0,99 til 0,95.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag støttet Tines anbefaling.

Landbruks- og matdepartementet fastsatte på denne bakgrunn forholdstallet på disponibel kvote for kumelk til 0,95 for 2023.

Geitemelk

Tine prognoserer et lavere innenlandsk salg av geitemelk i 2023 enn i 2022. Nedgangen veies imidlertid opp av at eksporten er anslått å øke. Tine anbefalte derfor å holde forholdstallet for geitemelkkvote på 0,95 i 2023. Jordbrukets organisasjoner støttet Tines anbefaling. Landbruks- og matdepartementet fastsatte forholdstallet på disponibel kvote for geitemelk til 0,95 for 2023.

– Etter en midlertidig økning i markedet for melk under koronapandemien, er markedet nå tilbake på en trend med lavere forbruk av meieriprodukter. Det gjør at vi dessverre må redusere kvotene for de aktive kumelkeprodusentene i 2023. Balanse mellom tilbud og etterspørsel er viktig, fordi overproduksjon er svært kostbart for næringa. Jeg er glad for at både Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag stiller seg bak Tines anbefaling om forholdstallene for 2023. Melkeproduksjon er svært viktig for at vi skal ha et landbruk over hele landet, og jeg er oppmerksom på de utfordringene melkeprodusentene står i, med økte kostnader og en utfordrende markedssituasjon., sier Landbruks- og matminister Sandra Borch.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet