Ku med kalv
Illustrasjonsfoto: F. Meyer.

Melkekvotene for 2021 fastsatt

7. desember 2020

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt forholdstallet for melkekvoter i 2021. For kumelk blir forholdstallet 1,07 og for geitemelk 0,94. Begge er helt i tråd med anbefalingen fra TINE.

I referatet fra dagens møte med faglaga og TINE kan vi blant annet lese:

Tine viste til innmeldt behov fra aktørene i markedet samt de siste tilførselsprognosene, og anslår at det i 2021 vil være et råstoffbehov på 1 540 mill. liter melk. I møtet presenterte Tine oppdaterte tilførselsprognoser, som viste at gitt et forholdstall på 1,07 vil melkeinngangen kunne bli 1 537 mill. liter gitt en kvotefyllingsgrad på 91 pst. Det er noe større usikkerhet enn vanlig knyttet til anslagene som følge av effektene av koronanedstengningen.

Tine påpekte videre at det ikke er lagt opp til bruk av norsk melk til produksjon av Jarlsberg til eksport i 2021 som følge av at anlegget i Irland er i rute.

Vurderer justering av overproduksjonsavgift for 2021

Videre viste Landbruks- og matdepartementet til Tines formulering om å vurdere eventuelle justeringer i overproduksjonsavgiften. Departementet tar Tines anbefaling med seg til vurderingen av overproduksjons- og omsetningsavgiftene for 2021.
Eventuelle endringer vil sendes på høring med kort frist.

Konklusjon

Landbruks- og matdepartementet fastsetter forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 1,07 for 2021, som foreslått av markedsregulator Tine og støttet av Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Forholdstallet for grunnkvote beholdes på 1,00. Kvotetaket for kumelk settes til 963 000 liter. Partene er enige om å møtes dersom endringer i markedssituasjonen gjennom året tilsier at det er behov for en ny vurdering knyttet til forholdstallet.

Geitemelk

For 2021 er det prognosert en melkeleveranse på 19,9 mill. liter geitemelk. Det kommersielle behovet, dvs. brunost, hvitost, kremost, muggost, konsum og småskala, er anslått til 12,9 mill. liter melk. Den ikke-kommersielle anvendelsen av geitemelk er prognosert til 7,0 mill. liter i 2021, der 5,3 mill. liter melk vil gå til produksjon og eksport av Frozen Curd og 1,7 mill. liter vil gå til fôr.

Norges Bondelag vektla Tines vurdering om at økt forholdstall ville medføre økt produksjon til fôr, finansiert med økt omsetningsavgift. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag anbefalte å opprettholde dagens forholdstall på 0,94 for 2020, men henstilte Tine om å forsterke arbeidet med å øke den kommersielle anvendelsen av geitemelk.

Konklusjon
Landbruks- og matdepartementet fastsetter forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk til 0,94 i 2020, som foreslått av markedsregulator Tine og støttet av Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Forholdstallet for grunnkvote beholdes
på 1,00. Kvotetaket videreføres på 900 000 liter geitemelk.