Skilt med Mattilsynet
Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX .

Mattilsynet har tatt ut 100 okser fra en gård i Solør

5. juli 2019

Mattilsynet har i dag tatt ut rundt 100 okser fra en gård i Solør. Dette er en del av en avvikling av en stor storfebesetning hvor dyrene over lang tid har fått dårlig stell og levd under dårlige forhold. I tillegg er det så mange brudd på reglene som skal sikre trygg mat at dyrene ikke kan gå inn i matkjeden.

Mattilsynet har funnet mange kritikkverdige forhold ved dyrevelferden på gården. Det er funnet hauger av døde dyr som har ligget åpent med fri tilgang for gnagere, fugler, ville dyr, samt grisene på gården.

På gården har det vært lite hygieniske forhold og dårlig orden på merking og medisinbruk. Dødeligheten har også vært langt over det som er vanlig.

Mange av dyrene har manglet øremerker, dyr har blitt merket med feil øremerker og bonden har ikke rapportert til Husdyrregisteret innen gitte frister. I tillegg har ikke bruk av medikamenter og medisiner blitt rapportert innen fristen.

Da Mattilsynet var på inspeksjon i desember 2018 fant de 327 dyr, mens det var registrert 471 i Husdyrregisteret. Av de 327 dyrene var det bare 105 som hadde øremerker. Av de 105 var det flere som ikke var registrert og mange av øremerkene var gamle og stod registrert på dyr som allerede var slaktet eller selvdøde.

Bonden har hatt mange muligheter til å rette opp i forholdene og til å gi dyrene et godt liv med nok fôr og vann og godt stell. Påleggene fra Mattilsynet har dessverre ikke blitt fulgt opp. Derfor har Mattilsynet vedtatt at avvikling av gården og avliving av dyrene.

Bonden klaget inn vedtaket til Mattilsynets hovedkontor, men fikk ikke medhold.

Da bonden tok saken til tingretten fikk han heller ikke medhold. Tingretten dømte også bonden til å betale saksomkostninger.

For at dyrene ikke skal lide mer fram til de blir avlivet, har Mattilsynet pålagt bonden at en person med kunnskap om dyrehold skal ta seg av det daglige stellet av dyrene. Vedkommende rapporterer daglig, og Mattilsynet er ofte på tilsyn på gården. Derfor har dyrene hatt det bedre nå.

Mattilsynet syns det er trist at dyrene ikke kan gå til vanlig slakt og bli til mat. Regelverket er strengt og sier at hvis dyr ikke er sporbart på individnivå, kan man ikke knytte viktige opplysninger som bruk av medikamenter eller antibiotika til det hvert enkelt dyr. I verste fall kan dyr behandlet med antibiotika eller alvorlig smittsom sykdom havne i matkjeden.

Regelverket er laget for å hindre at dette skal skje, og Mattilsynet kan aldri gå på kompromiss med mattryggheten.

Bonden mener at det er gode grunner for hvorfor dyra hans var avmagra.

– I 2018 var det en krisesommer, så vi hadde dyrene gående ute på skogsbeite og det som var igjen av gress i fjor, sier bonden til NRK

Han legger til at mange av dyra slet med diaré over en lengre periode i vinter.

– Vi fant ikke ut hva det kom av. Vi har sendt inn en haug med prøver, men de har ikke gjort utslag på noen ting. Nå er de bra i magen igjen, men hvorfor de var dårlige er ennå ikke kjent.

Bonden mener også at han har fulgt reglene i forhold til merking av dyra.

– Vi har kyr som går på beite og så blir de merket når vi tar dem inn igjen. Det mener ikke Mattilsynet at er bra nok, sier han.

– De mener at dyra ikke er sporbare, men i EU er loven slik at så lenge det bare skal gå til slakt så skal det være på besetningsnivå, og ikke på individnivå, legger han til.

Kilde: Mattilsynets pressevakt og NRK