Torunn Knævelsrud
Foto: Mattilsynet

Mattilsynet har avviklet 17 dyrehold med produksjonsdyr hittil i år.

14. oktober 2019

Hittil i år er 15 dyreholdere med produksjonsdyr blitt anmeldt til politiet av Mattilsynet for brudd på dyrevelferdsloven. 17 dyrehold er avviklet, og det ble fattet hastevedtak i 228 dyrehold med produksjonsdyr. Dette viser Mattilsynets dyrevelferdsrapport for de åtte første månedene i 2019. 

Les hele rapporten her

Resultater av tilsyn for dyrehold med produksjonsdyr

Mattilsynet finner alvorlige forhold også i dyrehold med storfe, sau og svin. Vi fant dyr som ble utsatt for alvorlig vanskjøtsel i 8 storfehold, 7 sauehold og 4 svinehold, sier Torun Knævelsrud, som leder seksjon dyrevelferd i Mattilsynet

I 91 storfehold fant Mattilsynet så alvorlige forhold at det ble fattet hastevedtak. Et hastevedtak må gjennomføres straks og blir gitt uten forhåndsvarsel.

3 storfeholdere ble anmeldt til politiet, 13 fikk overtredelsesgebyr og 22 fikk tvangsmulkt. 10 dyrehold med storfe ble avviklet.   
Det ble fattet hastevedtak i 83 sauehold, 3 saueholdere ble anmeldt til politiet, 8 fikk overtredelsesgebyr og 9 fikk tvangsmulkt. 5 dyrehold med sau ble avviklet.

I svinehold ble det fattet 38 hastevedtak, 5 svineholdere ble anmeldt til politiet, 4 ble ilagt overtredelsesgebyr og 2 fikk tvangsmulkt. 3 svinehold ble avviklet.

Antall saker der det er registrert alvorlig vanskjøtsel av dyr

Tilsynsvirksomheten
Fra 1. januar til 31. august 2019 gjennomførte Mattilsynet tilsyn med dyrevelferden i 4906 dyrehold. Det ble oppdaget større og mindre brudd på regelverket i 36 % av disse dyreholdene.

-Det finnes langt flere kjæledyreiere enn bønder, og omtrent halvparten av politianmeldelsene våre gjaldt saker med kjæledyr. Vi meldte 14 dyreholdere med kjæledyr til politiet og avviklet 14 slike dyrehold i denne perioden, sier Torunn Knævelsrud, som leder seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

Mattilsynet gjennomførte 1896 tilsyn med dyrevelferden i dyrehold med kjæledyr i løpet av de første 8 månedene i år, mens det ble ført tilsyn i 3484 dyrehold med matproduserende dyr. Matproduserende dyr er fjørfe, sau, geit, storfe, svin og tamrein.

Er oftest på tilsyn i dyrehold med størst risiko for at dyrene ikke har det bra

– De dyreholdene vi mener har størst risiko for brudd på regelverket, får tilsyn oftere enn andre. Funnene viser derfor ikke totalbildet av hvordan dyr i Norge har det. Tallene i rapporten omfatter både små og store regelbrudd, og et regelbrudd betyr ikke alltid at dyrene lider, sier Knævelsrud.

Antallet bekymringsmeldinger ser ut til å flate ut
Etter en stor økning de siste årene i antallet bekymringsmeldinger fra publikum om dyr som ikke har det bra, ser det nå ut til at antallet flater ut.

Mattilsynet fikk 8446 bekymringsmeldinger fra publikum i løpet av årets åtte første måneder, som er noen færre sammenlignet med samme periode i 2018.    

Kilde: Pressemelding fra Mattilsynet