Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Mange ville kjøpe melkekvote fra staten

18. oktober 2021

Endelige tall fra årets omsetning av melkekvoter er nå klar. Få vil selge, samtidig er det stor interesse for å kjøpe kvoter. Det er stor variasjon fra region til region. Landbruksdirektoratet minner om at det er viktig å betale innen fristen og registrere hvem som skal disponere kvoten i 2022 innen 1. november.

Etter to år med høy omsetning av kumelkkvote har det i 2021 vært langt færre som har solgt kvoten. 107 kvoteeiere har solgt kvoten, 26 av disse har solgt bare deler av kvoten. Til sammenligning solgte 609 kvoteeiere i 2019, og 435 solgte i den ekstraordinære oppkjøpsordningen i 2020.

Minimum 40 prosent av salgsmengden måtte i år selges til staten for kr 4,00 per liter. Resten av salgsmengden kunne omsettes privat. Dette gjaldt for både ku- og geitemelkkvote. Staten har deretter solgt ut igjen sin andel av kumelkekvotene til kr 4,00 per liter. Det har ikke vært mulig å kjøpe geitemelkkvote fra staten.

Kun fire mill. liter kumelk-kvote til salgs fra staten

3 125 produsenter søkte i år om å få kjøpe 224 mill. liter kumelkkvote av staten. Det var kun fire mill. liter kvoter til salgs, kjøperne fikk dermed tilbud om å kjøpe kun 1,8 prosent av den totale mengden det er søkt om.

– Noe av forklaringen på den store kjøpsinteressen er nok at det er fem år siden det var mulig å kjøpe kvote fra staten til en pris lavere enn markedspris, sier Olav Sandlund, seksjonssjef i Landbruksdirektoratet. Samtidig ble det solgt ekstra mye i 2019 og 2020, noe som også forklarer hvorfor færre selger i år.

Store variasjoner regionalt

Det er i 2021 stor etterspørsel etter kvote i alle produksjonsregioner, og det er svært få som får tilbud om å kjøpe hele den mengden de har søkt om. Det er også stor variasjon i mengde kvote søkere i de ulike regionene får tilbud om å kjøpe.

Søkere i tidligere Østfold og Vestfold har fått tilbud om å kjøpe 5 944 liter kumelkkvote hver. Søkere i Oslo og tidligere Akershus har fått tilbud om å kjøpe 5 707 liter hver.

Søkere i regionene Nordland, Rogaland, tidligere Oppland, tidligere Buskerud og tidligere Telemark får alle tilbud om å kjøpe mindre enn 1 000 liter.

Spesielt i Nordland og Rogaland har interessen for å kjøpe kvote vært stor. I disse regionene har få solgt, derfor er det kun en mindre mengde kvote de får tilbud om å kjøpe.

Viktig informasjon til kvotekjøpere

I midten av oktober mottar søkere brev med tilbud om kvotekjøp og faktura i sin innboks i Altinn.

Betalingsfristen er 26. oktober 2021.

Beløpet må betales i sin helhet, det går ikke an å splitte beløpet. Dersom kjøpet ikke er betalt innen fristen, faller tilbudet om kjøp bort.

Husk at innen 1. november må du registre hvilket foretak som skal disponere den kjøpte grunnkvoten for 2022.

Kilde: Landbruksdirektoratet