Foto: Torbjørn Tandberg
Foto: Torbjørn Tandberg

Mange søknader om tilskudd ved produksjonssvikt

2. november 2023

Landbruksdirektoratet har mottatt 7466 søknader om tilskudd ved produksjonssvikt. Dette er langt flere enn etter en vanlig vekstsesong – men ikke i nærheten av tørkeåret 2018.

63 prosent av søknadene gjelder kornproduksjon og 32 prosent er innen grovfôrproduksjon.  Av de gjenværende søknadene er de fleste innen potet- og honningproduksjon.

Som ventet er omfanget av søknader størst i Innlandet og Oslo og Viken, men også i Vestfold og Telemark, Agder og Troms og Finnmark er det langt flere søknader enn i et gjennomsnittsår.

Prognoser fra september tilsa at det ville komme rundt 6600 søknader og at tilskuddsbeløpet ville ligge rundt 560 mill. kroner.

–Noe av økningen i antallet søknader kan skyldes at enkelte deler av landet fikk mye nedbør og vanskelige høsteforhold i september og starten av oktober. Vi kan nok anta at utbetalingene vil bli noe høyere enn dette, gitt at antall søknader er høyere enn prognosert, kommenterer seniorrådgiver Grete Mari Sand i Landbruksdirektoratet.

Matproduksjonen er utsatt når klimaet endrer seg

Årets sesong ble preget av tørke på forsommeren som ble etterfulgt av flommene Hans I og II. Det medførte store utfordringer for bønder særlig på Sør- og Østlandet. På grunn av dette har Regjeringen kommet med flere tiltak for å lette på situasjonen. Ordningen som gir tilskudd ved produksjonssvikt skal redusere økonomiske tap som oppstår ved produksjonssvikt forårsaket av klimatiske forhold det ikke er mulig å sikre seg mot.

Det var forventet mange søknader i år. Sammenlignet med tørkeåret 2018, er søknadsomfanget i 2023 rundt halvparten av det som ble mottatt den gang. Omfanget er imidlertid relativt stort dersom man ser det opp mot et «gjennomsnittsår», der antall søknader er på rundt 1000.

Dette skjer videre

Det er statsforvalterne som fatter vedtak om tilskudd ved produksjonssvikt, men før en søknad kan behandles av statsforvalterne, skal kommunene ha gitt en uttalelse til denne.

Mange kommuner og statsforvaltere i områdene som var berørt av tørke og flom har økt ressursene for å håndtere store søknadsmengder. – Det gjøres en stor innsats både i kommunene og hos statsforvalterne for å få betalt ut tilskudd så raskt som mulig. Flere søkere har bedt om forskudd og det er allerede utbetalt rundt 44 millioner kroner, kommenterer Grete Mari Sand.

Det er forventet at rundt halvparten av sakene blir behandlet før årsskiftet.

Antall søknader for 2023 er elektroniske søknader mottatt innen fristen 31.10. I tillegg kan det bli etterregistrert søknader innsendt på papirskjema.

Kilde: Landbruksdirektoratet