Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

LMD har fastsatt omsetningsavgifta for melk til 7 øre

20. desember 2022

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt omsetningsavgifta for melk til 7 øre pr. liter. Dermed overkjører de flertallet i Omsetningsrådet som anbefalte 5 øre.

Dette skriver departementet som begrunnelse for sitt vedtak:

For melk har Landbruks- og matdepartementet fastsatt omsetningsavgiften til 7 øre per liter, en økning fra 3 øre per liter. Et flertall i Omsetningsrådet anbefalte en omsetningsavgift på 5 øre per liter. Landbruks- og matdepartementet legger en ansvarlig tilnærming til grunn, og kan ikke akseptere en situasjon der en i forkant er kjent med at innbetalingene gjennom året ikke er tilstrekkelige til at fondet er likvid. Gitt forutsetningene som ligger til grunn for innbetalinger til og utbetalinger fra fondet for omsetningsavgift for melk gjennom 2023, vil likviditeten i fondet for omsetningsavgift for melk bli negativ høsten 2023. Omsetningsrådet må være i stand til å utbetale sine løpende forpliktelser gjennom året avgiften er satt for.

Da saken ble behandlet i Omsetningsrådet var innstillingen fra Landbruksdirektoratet på 7 øre pr. liter melk.

I protokollen fra møtet kan vi lese følgende:

Marit Haugen la frem forslag om at Omsetningsrådet foreslår for Landbruks- og   matdepartementet at omsetningsavgiften på ku- og geitemelk fastsettes til 5 øre per liter fra 1. januar 2023, i tråd med Tines forslag. Forslaget begrunnes i usikkerheten i forutsetningene for beregningene i nåværende situasjon og behovet for å ikke bygge unødig stort fond i den situasjonen vi nå er i.
Det ble pekt på at fondet for omsetningsavgift på melk vil bygges ned og at det er usikkerhet knyttet til likviditeten i fondet i 2023 slik tallene foreligger nå. Usikkerheten knyttes imidlertid både til mer og mindre innbetalinger og høyere og lavere kostnader enn det som er beregnet.
Om nødvendig vil akonto utbetalinger til andre selskaper enn Tine, som har fått godkjent budsjettmidler fra fondet for melk, bli prioritert. Det ble også pekt på behovet for en ny vurdering av størrelsen på fondet på et senere tidspunkt.

Bjørg Tørresdal la fram Landbruksdirektoratets og Tines forslag på hhv. 7 og 5 øre per liter til votering. Bjørg Tørresdal og Bjørn-Ole Juul-Hansen stemte for Landbruksdirektoratets forslag. Bjørn Gimming, Tor Jacob Solberg, Hans Thorn Wittussen, Anne Jødahl Skuterud, Kristin Taraldsrud Hoff, Arnfinn Hongseth, Anne Berit Aker Hansen og Marit Haugen stemte for Tines forslag. Saken ble dermed vedtatt med 8 mot 2 stemmer for Tines forslag.

Kilde: LMD