Kyr på beite
Foto: Tine Mediebank

Landbruket i Vestland er grunnlaget for ei verdiskaping på 4,4 milliarder.

19. februar 2019

En fersk rapport fra NIBIO og Østlandsforskning viser at landbruket er grunnlaget for ei samla verdiskaping på omlag 4,4 milliarder kroner i de to fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane. Landbruket med jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer står for omlag 2,4 milliarder i verdiskaping og den landbruksbaserte industrien bidrar med omlag 2 milliarder.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag av Landbruksråd Vestland, leder for rådet Cecilie Bjørlo, sier det var viktig for dem å få et oppdatert kunnskapsgrunnlag om landbruket i forbindelse med at Hordaland og Sogn og Fjordane slår seg sammen i 2020. – Landbruk og landbruksbasert virksomhet er viktig for sysselsetting og verdiskaping i mange kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane. Landbruket bidrar også med andre verdier for samfunnet gjennom å forvalte store arealressurser, i tillegg til å skape arbeidsplassar i næringsmiddelindustrien, sier Bjørlo.

Melkeproduksjon betyr mest

Her er tallene for de største produksjonene:

Produksjon                   Bruttprodukt

Melk, ku og geit            1 025 092 276 kr
Sau                                     338 928 899 kr
Planteprod. friland          194 240 183 kr
Ammeku                            100 766 474 kr
Veksthus/planteskole       64 677 283 kr
Svin                                       51 564 675 kr
Skogbruk                           275 247 000 kr

Betydelig sysselsetting

Rapporten viser også at landbruket bidrar med mange arbeidsplasser i det nye Vestland fylke. I jord- og skogbruk med tilleggsnæringer utføres det ca. 5 700 årsverk. I tillegg er det foretatt beregninger som viser at landbruket direkte og indirekte sysselsetter 10 600 personer.

Alle tall er fra 2016.

Kilde: Nibio rapport