Siv Jensen
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Landbruket i statsbudsjettet

8. oktober 2018

Det meste av det som berører landbruket i statsbudsjettet er allerede kjent,  i og med at storparten av landbruks- og matdepartementets budsjett blir brukt på jordbruksavtalen. Økt bevilgning til gjennomføring av jordbruksavtalen blir på 812 millioner i følge departementets pressemelding.

Her er noen punkter som berører landbruket i det framlagte forslaget til statsbudsjett.

Landbruks- og matdepartementet:

Kutt for NIBIO

Det eneste store kuttet i forslaget til budsjett fra landbruks- og matdepartementet rammer NIBIO.
” I samanheng med fusjon av tre forskingsinstitutt i 2015, som førte til etablering av NIBIO, blir det venta både faglege og økonomiske gevinstar. For 2019 blir difor løyvinga noko redusert.” skriver regjeringa.

Landbruk24 har fått følgende svar fra kommunikasjonsdirektør i NIBIO Ragnar Våga Pedersen

Var det forventet at bevilgningen skulle reduseres?
– Det har hele tiden ligget en forventning om at fusjonen skulle føre til en effektivisering av vår aktivitet. Vi er fortsatt inne i prosesser som skal ta oss dit, og håper å kunne hente ut effektiviseringsgevinster i løpet av et par år. Men inntil da har vi betydelige ekstra kostnader og ressursbruk som følge av fusjonen og føringer gitt av Regjeringen. Slik sett er denne reduksjonen selvsagt beklagelig.

Vil dette få konsekvenser for aktiviteten?
– Vi har ikke full oversikt over hva budsjettforslaget innebærer for vår virksomhet. Bevilgningene over Statsbudsjettet er svært viktige for oss, og danner grunnlaget for mange av våre aktiviteter. Men NIBIO er en sammensatt virksomhet med ulike finansieringskilder, og slik sett så må vi se helheten i vårt eget budsjett før vi har oversikt over konsekvensene for neste år.

Satser på skogsveger og tømmerkaier

Regjeringen vil gi 92 millioner kroner til bygging av skogsbilveier og tømmerkaier i neste års statsbudsjett.I perioden 2014 til 2018 har det blitt gitt 760 millioner kroner som skal gjøre transport av tømmer enklere.– Dette gir grunnlag for å øke produksjonen og lønnsomheten i næringen, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp). Samferdselsdepartementet gir på sin side 25 millioner kroner til utbedring av flaskehalser på fylkesveinettet, slik at større tømmerbiler lettere kan komme fram.

Redusert bevilgning til klimatiltak i skog.

Regjeringen foreslår  at bevilgningen til skog-, klima og energitiltak over Landbruks- og matdepartementets budsjett reduseres fra 49 til 39 millioner kroner. Dette er midler som brukes til skogplanteforedling og som tilskudd til tettere planting og gjødsling. Se Skogeierforbundets kommentar til budsjettet her

Oppdatert jordvernstrategi

Regjeringen la fram en oppdatert jordvernstrategi samtidig som budsjettet, der oppretholder de målet om at det ikke ska bygges ned mer enn 4 000 dekar matjord i året.
De foreslår to nye tiltak:
-Regjeringen vil utrede en søknads- eller meldeplikt for å regulere landbruket sin egen nedbygging
-Regjeringen vil utrede et krav om å tinglyse opsjonsavtaler om dyrka og dyrkbar jord.

Lov som forbyr pelsdyr på høring i 2018.

Regjeringa vil føreslå eit forbod mot pelsdyrhald. Departementet vil i løpet av 2018 sende på høyring eit forslag til lov som forbyr pelsdyrhald. Det blir lagt opp til ei avviklingstid fram til årsskiftet 2024/2025, dvs. til pelsingsesongen for produksjonsåret 2024 er avslutta. Det blir lagt opp til at den nye lova skal gi heimel til å gi føresegner om kompensasjon for tap av retten til å halde pelsdyr. Høyringsutkastet vil difor òg gi ei overordna omtale av korleis kompensasjonsordninga er tenkt innretta.

Ingenting om klimafond for landbruket

Bondelaget er skuffet over at klimafond for landbruket ikke er nevnt i budsjettforslaget

Klima- og miljødepartementet

Bevilgningen til Statens naturoppsyns feltpersonell og forebyggende tiltak i områder som opplever store skader fra rovvilt på beitedyr foreslås økt med 15 millioner kroner. Les mer her

Småbrukarlaget mener det er altfor dårlig

Finansdepartementet

El- avgiften settes ned med 1 øre
Andre avgifter blir stort sett prisjustert med 1,5 prosent.

Kilde: Departementenes nettsider