Bollestad foran hogstmaskin
Foto: Landbruks- og matdepartementet

Landbruket i revidert budsjett.

11. mai 2021

I det reviderte statsbudsjettet som ble lagt fram i dag foreslår regjeringen å øke midlene til kompensasjon til pelsdyrnedlegging, mens de omdisponerer 40 millioner til skogplanting.

Tidligere er det kjent at det vil bli etablert en tilskuddsordning for opplæring av sesongarbeidskraft, som det er satt av 40 millioner til.

Omdisponerer til skogplanting

Regjeringa gjer framlegg om å omdisponere inntil 40 millionar kroner til ei mellombels ordning for å sikre planting i skogane våren 2021.

– Skogen gir oss fornybart råstoff til eit mangfald av miljøvenlege produkt, og den tar opp enorme mengder CO2 i eit evig kretsløp. Skogen er derfor ein av våre beste ressursar i framtidas nærings- og klimapolitikk, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Det vil bli utarbeidd ei mellombels forskrift for ordninga, etter same mal som i 2020.

Det vil bli gitt tilskot på inntil 1,20 kroner per plante.

Les utkastet til forskrift her

– Stengte grenser og mangel på utenlandsk arbeidskraft gjør det vanskelig å få gjennomført plantearbeidet i skogen like effektivt som vanlig, sier landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad. – Derfor er jeg glad for å kunne legge fram en tilskuddsordning i revidert budsjett som kan bidra til at så mange skogplanter som mulig blir satt ut i skogen og ikke må kastes, sier Bollestad.

Midlene omdisponeres fra kapittel 1149, post 71 Tilskott til verdiskapingstiltak i skogbruket og fra kapittel 1149, post 73 Tilskott til skog-, klima- og energitiltak.

 

Avvikling av pelsdyrnæringa.

Regjeringa gjer framlegg om å auke løyvinga med 150 millionar kroner til kompensasjon etter avvikling av pelsdyrhald. Avviklingstakta har vore raskare enn det ein har rekna med, og det er berre eit fåtal pelsdyroppdrettarar som fortsatt har pelsdyr.

Regjeringa gjer også framlegg om å auke løyvinga til omstillingsordninga for pelsdyroppdrettarar med 15 millionar kroner i 2021. Det er mange som har søkt på ordninga, og ved å løyve meir pengar ønskjer regjeringa å gjere det mogleg med rask omstilling til anna verksemd.  

Kilde: Pressemelding fra LMD.