Norges lover
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Lagmannsretten avviste anken fra bonden i Solør.

15. juli 2019

Bonden i Solør som krevde at Mattilsynet måtte vente med å avlive storfebesetningen hans, fikk ikke medhold. Nå har både tingretten og lagmannsretten avvist kravet. Dyra skal avlives pga dårlig dyrevelferd og dårlig merking.

I kjennelsen fra Eidsivating lagmannsrett heter det blant annet: «Lagmannsretten er videre enig med tingretten i at det ikke er sannsynliggjort at vedtaket vil bli kjent ugyldig som følge av at det anses uforholdsmessig ut ifra forholdene på vedtakstidspunktet. Det er på det rene at vedtaket får store konsekvenser for A, idet han vil miste sitt næringsgrunnlag. Ved forholdsmessighetsvurderingen må et så vidt inngripende vedtak fremstå som nødvendig for å sikre dyrenes velferd. Lagmannsretten finner at Mattilsynet gjennom kontroller og mindre inngripende vedtak over en årrekke har gitt A anledning til fortsette virksomheten med et dyrehold i samsvar med dyrevelferdsregelverket. Videre vises det til at Mattilsynet konkret har vurdert nødvendigheten av avvikling av dyreholdet.»

Videre vises det til Mattilsynets vedtak gjengitt av tingretten: «Rapporten fra inspeksjonen 9. april 2019 viser flere kritikkverdige forhold, selv om du nå tilsynelatende gjør en ekstraordinær innsats. Tidligere inspeksjoner har vist at du ikke fortsetter innsatsen for å ivareta dyrevelferden rutinemessig over tid. Vi ser svært alvorlig på dette og minner om at regelverket stillerkrav om en minstestandard som skal oppfylles til enhver tid.

Opplysningene i saken tyder på at du mangler empati med dyr og den nødvendige profesjonelle holdningen til dyrehelse og dyrevelferd. Det virker heller ikke som du forstår og aksepterer regelverket og Mattilsynets rolle. Dyra dine står derfor i konstant fare for unødig lidelse. Vi har vurdert om det er rimelig å gi deg en sjanse til å forbedre kompetansen og få drifta opp på et varig akseptabelt nivå med færre dyr. Men vi har kommet til at det er nødvendig å verne alle dyra dine mot fortsatte og framtidige lidelser. Du har vist liten evne til å vurdere dyras behov på egenhånd og sikre god dyrevelferd over tid. (…) Vedtaket er svært inngripende overfor virksomheten din og har dramatiske konsekvenser. Vi mener likevel at vedtaket er nødvendig og står i et rimelig forhold til det vi vil oppnå, nemlig å verne dyra dine mot fortsatte og framtidige lidelser»

Bondens advokat Jo Gjestvang framholdt blant annet følgende i lagmannsretten: 

«Det er feil ved tingrettens rettsanvendelse og bevisbedømmelse.
Tingrettens bevisbedømmelse er ensidig relatert til Mattilsynets fremstilling av faktum. Befaring ble ikke gjennomført. Det er de nåværende dyrevelferdsmessige forholdene som må være avgjørende for vurderingen av begjæringen, ikke forholdene sist høst og vinter. Det har vært tilsyn hver tirsdag den siste tiden, og de forhold som A har måttet gjøre noe med, har ikke vært alvorlige. Ved siste tilsyn ble det ikke påvist kritikkverdige funn.

Vedtaket er begrunnet med flere uriktige faktiske forhold. Gjennomføringen av Mattilsynets tilsyn og oppfølgingen av disse viser at Mattilsynet hadde bestemt seg for avvikling allerede fra første inspeksjon 17. oktober 2018. Det vises til måten å gjennomføre inspeksjonene på, antall inspektører, dyreeiers manglende mulighet til å kunne ha med seg vitne, utspørring av dyreeier under inspeksjonene mens det etterpå ikke var noen oppsummering av hva som ble observert, vurdert osv. før rapporter dukket opp opptil flere måneder senere. Ordlyden og beskrivelsen av A er svært negativ og nedlatende. Mattilsynet synes bevisst å ha unngått å følge egne retningslinjer for hvordan offentlige tilsyn skal utføres («Tilsynsmyndighetenes retningslinjer for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil»). Det kom opp stadig nye fokusområder, svært korte frister, kryssende vedtak og kryssende frister. Ingen av de skriftlige tilbakemeldinger fra A er blitt tatt til etterretning. Isteden brukes de samme argumentene fra Mattilsynets side gang på gang, til tross for at forhold er tilbakevist.

Besetningen er taksert til 6 millioner kroner. Verdien vil i sin helhet gå tapt for A ved gjennomføring av dette vedtaket. Der vil oppstå vesentlig skade for A. Ut over det økonomiske tapet, vil også arvemateriale som er bygd opp og avlet frem forsvinne. Et slikt tap vil ikke kunne la seg erstatte. Avlivning av samtlige dyr må avverges da tap og skade som påføres ikke på noen måte står i forhold til den eventuelle risiko det vil være å la dyrene leve. Det er ingen reell fare for at dyrene skal bli utsatt for dyrevelferdsmessig mangelfulle forhold.»

Du kan lese hele kjennelsen her

Kilde: Lovdata.no