Skjermbilde fra årsmøtet i NBS
Skjermbilde fra årsmøtet i NBS

-La bonden beholde momsen

21. desember 2022

Her kommer Dag Fossen med et enkelt forslag som kan bidra til å oppfylle regjeringens og stortingsflertallets lovnader om at jordbruket skal jamstilles med andre grupper. La bonden beholde  momsen ved salg av jordbruksvarer.

Ytring fra Dag Fossen, kårkall

Skatteutvalget la nylig fram et ønske om 25 % mva på alt, ingen unntak. I dag har mat halv sats, bøker og aviser ingen mva slik som el-biler også har hatt i mange år. Til tross for skatteutvalg har altså Stortinget vært villig til å bruke mva systemet fleksibelt. Det vil etter all sannsynlighet fortsette.

Regjeringen ville i neste budsjett ikke fremme forslag til et styrket tollvern fordi det kunne bli oppfattet å føre til høyere priser i butikk. Påslaget på landbrukets produktpriser blei i vår svært begrensede. Høyre stemte sågar mot de prispåslag som kom i årets avtale. Stortinget vil altså skjerme forbruker.

På denne bakgrunn vil jeg få legge fram et forslag som tar hensyn til behovet for økt innkomst til bonde, men som ikke gir prispåslag for forbruker eller påslag for mellomledd. Det er prinsipielt ikke et nytt virkemiddel, da vi allerede har et særskilt jordbruksfradrag i næringsoppgaven for inntekter fra jordbruk.

Mitt forslag er at jordbruket på en nærmere definert gruppe av produktpriser som melk, kjøtt, grønt, frukt og korn, får beholde inngående mva.  Utover dette gjøres ingen endringer i mva systemet for jordbruksnæringa. En beholder selvsagt refusjon for utgående mva som i dag. For bonden vil dette ha samme effekt som økte priser, uten at prisen endres.

Dette vil gjøre det mulig å øke innkomsten i jordbruket, en kan prioritere budsjettmidler i sterkere grad mot de mindre produsentene, på samme tid som forbruker ikke vil merke noe i sin lommebok. Stortinget slipper å bevilge midler over LMD sitt budsjett. Det føres til daglig ikke budsjett for tapte inntekter til Finansdepartementet.

Forslaget forutsetter en neste ting, nemlig vilje fra Stortinget til å prioritere matproduksjonen.