Kyr på beite
Foto: Tine Mediebank

Kvoteleie, krever salg av 30 % til Staten

27. april 2018

Det er alltid diskusjon om kvoteordninga for melk i jordbruksoppgjøret. I forkant av årets forhandlinger har en arbeidsgruppe utredet utfordringer rundt kvoteleie, uten å komme med anbefalinger om endringer. Men i kravet fra jordbruket kommer det endringsforslag, blant annet kreves det salg av 30 prosent av kvoten til Staten ved første gangs utleie. De vil også sidestille kvotesalg og kvoteleie skattemessig.

Innledningsvis understreker Jordbrukets forhandlingsutvalg at kvoteordningen for melk er avgjørende for å tilpasse produksjonen til markedets behov, samt å sikre en livskraftig melkeproduksjon med variert bruksstruktur over hele landet.
For å lette tilpasningen til bortfallet av eksportmuligheter foreslår Jordbrukets forhandlingsutvalg at kvote solgt gjennom den statlige ordningen heller ikke videreselges for kvoteåret 2019.

Om kvoteleie
Jordbrukets forhandlingsutvalg konstaterer at arbeidsgruppa ikke har kommet opp med noen forslag som ikke har vesentlige negative konsekvenser for ulike grupper av melkeprodusenter. Å unnlate å gjøre noe som helst, er ikke ønskelig.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår følgende tiltak innført fra kvoteåret 2019:
• Ved første gangs kvoteutleie, stilles det krav om salg til Staten av samme andel som de som selger           kvota.
• Øke andelen som selges til Staten fra 20 prosent til 30 prosent.
• Sidestille kvotesalg og kvoteleie skattemessig.
• Forby innleie og utleie av kvote i samme kvoteår for å hindre spekulasjon og prisdriving.
I følge Jordbrukets forhandlingsutvalg vil tiltakene vil først og fremst bidra til å gjøre det relativt sett mindre attraktivt med kvoteleie, og mer attraktivt å eie produksjonsrettigheten. De vil også virke noe prisdempende, i hvert fall i leiemarkedet.

Her kan du lese rapporten fra arbeidsgruppa.
Her kan du lese alt om kravet når det gjelder melk.

Kilde: Jordbrukets kravdokument.