Jordbærplukkere
Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Krever minst 20 kr/timen i økt lønn for sesongarbeidere

27. oktober 2020

I sitt krav i årets lønnsforhandlinger går Fellesforbundet inn for å fjerne minstelønnsatsen for “ferie og innhøstingshjelp”, slik at alle får minstelønnsatsen for fast ansatte. Hvis de får gjennomslag for kravet betyr det at lønna til sesongarbeidere øker fra dagens sats på 123,15 kr pr time, til 143,05 kr/time. I tillegg vil de kreve en generell økning i satsene som foreløpig ikke er spesifisert.

– Det er eit skille i dag som er heilt unaturleg, at ein som kjem utanfrå skal ha lågare lønn fordi vedkommande ikkje bur i Norge og er inne som mellombels tilsett eller sesonghjelp over ein kort periode, seier forhandlingsleiar Arvid Eikeland til Magasinet for fagorganiserte.

– Primærnæringa er avhengig av utanlandsk arbeidskraft i periodar, men dei skal ha dei same lønn- og arbeidsvilkåra som fast tilsette. Alle skal behandlast likt, slår han fast.

Viser til stortingsvedtak

Fellesforbundet viser i sitt kravdokument til stortingets vedtak av 31. mars 2020 hvor det fremgår følgende:

” Stortinget ber regjeringen, sammen med partene i arbeidslivet, sikre nok arbeidskraft til jordbruket slik at matforsyningen og beredskapen for befolkningen sikres. Det forutsettes at man sikrer ordnede lønns- og arbeidsforhold innen landbruket”

Fellesforbundet ber om at det igangsettes et arbeid mellom partene for å bidra til oppfyllelse av stortingets vedtak og intensjoner fram mot mellomoppgjøret 2021. partene er enige om at eventuelle tiltak kan iverksettes ved mellomoppgjøret 2021.

– Vi håpar motparten blir med på å legge ein plan for korleis vi på sikt kan heve minstelønna. Her er det viktig å få med seg både politikarar og bondeorganisasjonar i arbeidet, for dette har også med landbrukspolitikk å gjere, seier Eikeland i Fellesforbundet til Magasinet for fagorganisert.

Minstelønnsatsene i denne tariffavtalen er såkalt allmenngjort, altså lovfestet for alle arbeidstakere i næringa.

 

Kilde: Fri Fagbevegelse