Jordbruket leverte i dag sitt krav til tilleggsforhandlingene. Der krever de kompensasjon for bondens økte kostnader til handelsgjødsel på 527 mill.kr og økte kostander til byggevarer på 227 mill. kr. Kostnadene er beregnet av Budsjettnemnda for jordbruket.

– Det er avgjørende for bonden at den ekstraordinære kostnadsveksten vi nå har oversikt over, blir kompensert. De økte kostnadene spiser allerede svært mye av de inntektsmulighetene som Stortinget har vedtatt i årets jordbruksoppgjør, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Jordbruket har bedt om, og fått aksept for tilleggsforhandlinger gitt endrede forutsetninger for jordbruksoppgjøret. Denne muligheten følger av Hovedavtalen mellom staten og jordbruket.

– Gitt situasjonen i norsk landbruk i dag, forventer vi at regjeringen ser behovet for full kompensasjon av kostnadsveksten. Grunnlaget for vårt krav er omforent mellom partene, understreker Bjørn Gimming.

Jordbruket ber om at hele kompensasjonen blir finansiert med en budsjettbevilgning slik at det kan betales ut til bonden i februar 2022 så raskt som praktisk mulig.  

Kompensasjon av gjødselkostnader fordeles gjennom arealtilskudd. Økte gjødselkostnader for veksthus, finansieres med økt distriktstilskudd for tomat og agurk. De økte vedlikeholdskostnadene for driftsbygninger finansieres med budsjettmidler gjennom en økning i kulturlandskapstilskuddet og et redusert bunnfradrag for søknad om produksjonstilskudd i 2021 med utbetaling februar 2022.

– Å fordele kompensasjonsmidler slik at de følger faktiske kostnader er utfordrende. Særlig kompensasjon av kostnader til bygningsmaterialer og kapitalslitasje var vanskelig. Vi har prøvd å fordele så rettferdig og riktig som mulig, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Fordelingen av kravet:

De økte vedlikeholdskostnadene for driftsbygninger finansieres med budsjettmidler gjennom en økning i kulturlandskapstilskuddet på 8 kr per daa og et redusert bunnfradrag for søknad om produksjonstilskudd i 2021 med utbetaling februar 2022. Bunnfradraget reduseres med 2000 kr/foretak, og settes til 4000 kr/foretak.

Økt kapitalslit som følge av økte investeringskostnader, kompenseres gjennom økt kulturlandskapstilskudd på 8 kr/daa.
Til sammen økes kulturlandskapstilskuddet med 64 kr/daa (48+8+8), som tilsvarer en økt bevilgning på 580 mill. kroner.

Pressemelding fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag