Illustrasjonsfoto: F.Meyer
Illustrasjonsfoto: F.Meyer

Krever endringer kvoteordningen for melk

26. april 2023

Norges Bondelag krever at taket på melkekvoter reduseres til 600 000 liter for kumelk og 300 000 liter for geitemelk. De vil også at melkekvoter maksimalt kan leies ut i 10 år. For salgsrundene i 2023 og 2024 vil Bondelaget at 100 prosent av kvoten kan selges privat.

Kort oppsummert krever Bondelaget følgende endringer:

Kvotetak 
Norges Bondelags forhandlingsutvalg krever at kvotetaket reduseres til 600 000 liter for kumelk og 300 000 liter for geitemelk. Foretakene som har en disponibel kvote over disse takene, skal beholde det de disponerer i 2023 som sitt kvotetak. Det gis ikke mulighet for å kjøpe kvote over kvotetaket/disponibel kvote som ligger mellom nye kvotetak og gammelt kvotetak (900 000 liter).

Kvoteleie
Norges Bondelags forhandlingsutvalg foreslår at tidsperioden settes til 10 år. Hvis eier velger å gjenoppta produksjonen på grunnkvoten etter 10 år med bortdisponering, må det stilles krav til 24 måneder sammenhengende leveranse fra
eiendommen og at leveransen må være minimum 80 prosent av grunnkvoten det siste kvoteåret.
Når dette kravet er oppfylt, kan grunnkvoten bortdisponeres i 10 nye år.

Samdrifter
For å gi samdriftsdeltakere mulighet til å samle kvote på en av deltakerne uten å miste kvote og samtidig gi en boost i salg av leide kvoter, foreslår Norges Bondelags forhandlingsutvalg at det for kommende salgsrunde og salgsrunden 2024 åpnes for at 100 prosent av kvoten kan selges privat. Dette gjelder både ku- og geitemelk. Ved salgsrunden 2025, går
man tilbake til at minst 40 prosent må selges til staten til en pris på 4 kr/l. Kombinerer man dette tiltaket med skattegrep, vil effekten øke ytterligere.

Norges Bondelags forhandlingsutvalg mener videre at de som er organisert som annet enn enkeltpersonsforetak og som har samlet kvote på en deltaker må få anledning til å selge kvota tilbake uten at det må selges kvote til staten ved oppløsning av samdrifta. For å få en oversikt over dette må det opprettes et registrer hos Landbruksdirektoratet med oversikt over disse kvotene.

Skatt
Norges Bondelags forhandlingsutvalg mener skattemessige sidestilling av inntekter fra leie av kvote og salg av kvote er en forutsetning for å oppnå målet om en høyere andel eid kvote. Salg av kvote skal beskattes som kapitalinntekt. Det må gjøres skattemessig gunstigere å kostnadsføre utgifter ved kjøp av kvote. I årets jordbruksoppgjør legger partene føringer om dette inn mot Statsbudsjettet for 2024.