Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Krav til hold av storfe i båsfjøs fra 2024.

2. mars 2023

Det er mye snakk om det blir forbudt å ha storfe på bås fra 2034, det er lenge til. Men hvilke krav vil gjelde fra 1. januar 2024? Landbruk24 har prøvd å få klarhet i dette. Det virker klart at det ikke vil bli vedtatt noen ny forskrift i løpet av 2023, dermed vil det være den nåværende forskriften som gjelder også i starten av 2024.

Bjørnar Stavenes,  seniorrådgiver i seksjon dyrevelferd i Mattilsynet, skriver følgende i et svar til Landbruk24:

“Ny forskrift om velferd for storfe, svin, sau og geit blir sannsynligvis ikke vedtatt før påbudene om 16 ukers mosjon på beite og kalvingsbinge trer i kraft 1. januar 2024. Så de som skal fortsette med storfe på bås, må innstille seg på at disse påbudene skal følges. De må selvfølgelig også innstille seg på å følge andre krav som fortsatt vil gjelde.

Forslaget om ny velferdsforskrift har ikke vært på høring. 20. mars får vi en utredning fra NIBIO om konsekvensene av utvalgte krav i forslaget. Etter det vil det igjen bli opp til Landbruks- og matdepartementet å avgjøre om forslaget skal sendes på høring. Vi kan ikke si annet enn at denne prosessen tar lang tid, og at vi altså neppe får ny velferdsforskrift i år.”

Landbruks- og matdepartentet skriver følgende på spørsmål om hva som er staus i arbeidet med ny forskrift?

“Forskrift om hold av storfe innførte i 2004 krav om at norsk mjølke- og storfeproduksjon skal foregå i løsdriftsfjøs innen 2024. Bakgrunnen for dette er et ønske om å gi dyrene mulighet til fri bevegelse i fjøset. Senere ble dette utsatt til å gjelde fra 01.01.2034. Begrunnelsen for utsettelsen var at dyrevelferden kan være ivaretatt i godt utforma og velfungerende båsfjøs dersom det gjennomføres kompenserende tiltak. Fra 2024 gjelder derfor blant annet krav om kalvingsbinge for alle typer fjøs, samt krav til utvidet beitetid, mosjon og muligheten til å utøve naturlig atferd for kyr på båsfjøs. Kompenserende tiltak er altså ment å ivareta hensynet til dyrevelferd i overgangsperioden mellom 2024 og 2034. Innføringen av kravet om løsdrift baserer seg på Stortingsmelding nr 12 (2002-2003) om dyrehold og dyrevelferd.

Landbruks- og matdepartementet har til vurdering et forslag til ny forskrift om velferd for storfe, svin, sau og geit som Mattilsynet har utarbeidet. Forslaget er omfattende og spenner over hele bredden, og inkluderer også krav til beitetider, mosjon og muligheten til å utøve naturlig atferd. Mattilsynet har sett at kravet om regelmessig mosjon og fri bevegelse resten av året for dyr i båsfjøs kan være vanskelig å gjennomføre slik det står i gjeldende Forskrift om hold av storfe. Mattilsynet har derfor foreslått å utrede dette kompenserende tiltaket nærmere i en kommende høring av ny felles velferdsforskrift.

En del av de nye forslagene i forskriftsutkastet var etter departementets vurdering ikke tilstrekkelig konsekvensutredet. Mattilsynet arbeider med dette nå. Det er derfor for tidlig å si noe om hvilke krav som endelig vil nedfelles i den nye felles velferdsforskriften.”

Kalvingsbinge og 16 uker beite/mosjon

I den gjeldende forskriften som etter all sannsynlighet også vil gjelde i starten av 2024 står blant annet følgende:

Det skal være minst én kalvingsbinge for hvert påbegynte antall av 25 kyr.

Storfe som er oppstallet i båsfjøs, skal sikres mulighet for fri bevegelse og mosjon på beite i minimum 16 uker i løpet av sommerhalvåret. Dersom de naturgitte forholdene ikke ligger til rette for 16 ukers beite, kan beitetiden reduseres med inntil 4 uker. Dyrene skal også sikres mulighet til regelmessig mosjon og fri bevegelse resten av året.

Her er det unntak for ukastrerte okser over 6 måneder

Utkast til ny forskrift

Så er det verdt å merke seg at i utkastet til ny forskrift om velferd for storfe, svin sau og geit som er under arbeid er det litt andre formuleringer. 
Omsorgsbinger
Dyrehaldaren skal sikre at det alltid er minst 1 omsorgsbinge i dyrehaldet. Talet på omsorgsbingar skal aukast tilstrekkeleg dersom det er er nødvendig på grunn av talet på dyr, driftsforma, fødslar, helsa til dyra eller andre forhold. Omsorgsbingane skal vere lett tilgjengelege, store nok og eigna for dyr som er sjuke, skal føde eller har andre forbigåande behov for å bli skjerma frå andre dyr og få spesielt tilsyn og stell.

Mosjon/beite

For storfe i båsfjøs etter 1. januar 2024 skal mosjons- og beitetida vere 112 døgn (16 uker). Av desse kan 28 døgn vere utanom den normale beiteperioden.

Her er altså kravet til mosjon og fribevegelse i resten av året tatt bort, MEN det er ikke gjort unntak for ukastrerte okser over 6 måneder. Dette er et av punktene som nå konsekvensutredes.

Kilder. Mattilsynet og Landbruks- og matdepartementet