Foto: Felleskjøpet Agri
Foto: Felleskjøpet Agri

Kan bli ny prisøkning på gjødsel 1. oktober.

7. september 2021

I dag la Budsjettnemnda fram beregninger for ekstraordinære kostnader for gjødsel og bygningsmaterialer. Der kan vi lese om sannsynlig utvikling for gjødselprisene. Det ligger an til en ny økning fra 1. oktober.

Her er et utdrag av det som skrives om utviklingen i gjødselprisene de nærmeste månedene

I avtale om gjødselpriser mellom Yara og Felleskjøpet Agri blir det normalt tatt inn en klausul om at det i løpet av perioden skal tas en drøfting om forutsetningene internasjonalt i gjødselmarkedet er vesentlig endret. Dette gjøres for å redusere risikoen i forbindelse med å inngå relativt langsiktige avtaler (6 mnd) i et marked som kan endres på kort tid. Dersom endringen i kriteriene for ny drøfting er til stede, kan det utløse krav om tilleggsforhandlinger. Pr nå i sommer har de internasjonale prisene steget mer enn ventet og den norske krona har svekket seg mot euro i perioden fra 1. juli til midt i august. Yara varslet at det var grunnlag for justeringsforhandlinger og disse ble igangsatt i uke 35.

I uke 35 møttes aktørene til forhandlinger, men i det siste har imidlertid kursen på NOK/€ styrket seg. Aktørene kom til at de vil observere markedet i noen uker til før de gjør avtale om endelige prisendringer. De har likevel blitt enige om et sannsynlig utfall av forhandlingene på gjødselprisene som et innspill til Budsjettnemnda.

Aktørene er enige om at NPK prisene kommer til å stige mellom 160 og 200 kr/tonn fra 1. oktober og prisene for rene N-gjødselslag kommer til å stige 60 til 70% av dette igjen.

Signalene om prisutvikling internasjonalt for resten av sesongen er usikre. I desember blir det ordinære nye drøftinger om prisene for neste halvår. Felleskjøpet anbefaler å bruke et tillegg pr nyttår som er en normal prisendring mellom 1. og 2. halvår i gjødselåret. Dvs. si en økning av prisene med 100 til 150 kr fra nyttår for NPK og for N prisene et tillegg som utgjør 60 til 70% av NPK tillegget.

Sekretariatet har lagt til grunn middelverdien av de oppgitte intervallene ved beregning av årsvirkningen av prisøkningene.
NPK er pr 1. oktober gitt et tillegg på 180 kr/tonn og andre gjødseltyper følger tillegget på N med 117 kr/tonn.

Fra 1. januar er det for NPK lagt til 125 kr/tonn og 81 kr/tonn for andre gjødselslag. Termintilleggene er høyere enn vanlig høsten 21, men antas å følge normal utvikling i 1. halvår 2022.
Med disse forutsetningene får vi et termintillegg/prispåslag på 453 kr/tonn for NPK og 125 kr/tonn for andre gjødselslag.

Les hele dokumentet her

Kilde: Budsjettnemnda for jordbruket