Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Jordleiepriser 2023

2. juni 2023

I dag la Landbruksdirektoratet fram den årlige jordleieundersøkelsen. Den viser at gjennomsnittsprisene på leie av korn- og potetjord har gått svakt ned sammenlignet med fjorårets undersøkelse. Gjennomsnittsprisene på grasjord og grønnsaksjord har holdt seg omtrent stabile.

Gjennomsnittspriser for hele landet

Regionvis oversikt

Normalt er det større endringer i gjennomsnittsprisene regionvis enn på landsbasis. Særlig for andre produksjoner enn korn og gras kan det være få kommunepriser som inngår i den regionale snittprisen, og denne er derfor sårbar for endringer fra år til år.

Her er middelprisene pr. dekar som er oppgitt, tall i parantes er endring fra 2022.

Detaljert oversikt finner du i Jordleieundersøkelsen

Grasdyrking

Prisen for jord til grasdyrking holder seg omtrent stabil i årets undersøkelse. Gjennomsnittsprisen ligger på samme nivå som den har gjort siden 2017, med unntak av en relativt høy pris i 2020 som trolig skyldtes et svakt tallmateriale i undersøkelsen det året.

Det er stor geografisk variasjon i etterspørsel etter grasareal. I enkelte kommuner betales det over 1000 kroner per daa for gode arealer, mens slike arealer leies ut vederlagsfritt andre steder. Mange steder er det at jorda holdes i hevd en god nok betaling i seg selv, men det er også vanlig med motytelser som drenering/grøfting, gjerdehold, brøyting, kjøtt eller ved.

Grasdyrking God jord Dårlig jord
Østlandet 309 (+24) 147 (+13)
Vestfold og Telemark/Agder 274 (+8) 119 (+17)
Rogaland 432 (+1) 305 (+30)
Vestlandet 196 (+2) 74 (-8)
Trøndelag 234 (-15) 125 (-20)
Nord-Norge 103 (+8) 35 (-4)


Korn

Gjennomsnittsprisen for kornjord på landsbasis er 5 kroner per dekar lavere enn i 2022, altså har den holdt seg nokså stabil. Østlandet er den eneste regionen hvor snittprisen har steget, noe den også gjorde de to foregående årene. Dette er også regionen hvor hovedtyngden av matkornproduksjonen foregår. Den stigende trenden på Østlandet kan skyldes det økte fokuset og inntektsløftet på matkorn de siste par årene.  

 

Korndyrking God Jord Dårlig jord
Østlandet 404 (+12) 235 (-15)
Vestfold og Telemark/Agder  391 (-7) 196 (-4)
Rogaland 621 (-29) 454 (+62)
Vestlandet 212 145
Trøndelag 335 (-25) 229 (-9)
     

 

Potet

I likhet med prisene for grønnsaker og bær endres snittprisene for leie av jord til potetproduksjon til dels mye fra år til år fordi det er færre observasjoner som ligger til grunn for snittet enn det er for gras og korn. I 2023 har imidlertid antall svar økt fra 58 til 77. Resultatet er en nedgang på 7 kroner per dekar, som tyder på at snittprisen har stabilisert seg rundt 660 kroner per dekar på landsbasis.

Den største regionale endringen er i Trøndelag, hvor snittprisen har steget med 144 kroner per dekar. Endringen reflekterer først og fremst én ny svarkommune med et høyt prisnivå. I Nord-Norge har nye svarkommuner ført til at snittprisen har sunket med 36 kr/daa. Både på Østlandet, i Vestfold, Telemark og Agder og i Rogaland har snittprisen trendet nedover de siste tre årene.

 

Potetdyrking God Jord  
Østlandet 669 (-23)  
Vestfold og Telemark/Agder 714 (-77)  
Rogaland 685 (-33)  
Vestlandet 363   
Trøndelag 847 (+144)  
Nord-Norge 170 (-36)  

 

Grønnsaker/bær

På landsbasis har gjennomsnittsprisen for jord til grønnsak- og bærdyrking falt jevnlig etter et toppunkt i 2019. I fjor falt den med 108 kroner per dekar, og årets undersøkelse bekrefter dette nivået.

På regionalt nivå er det enkelte betydelige endringer. Generelt er variasjonen fra år til år i de regionale snittprisene på grønnsaksjord større enn på gras og korn, fordi det er færre kommuner som rapporterer priser. Den største endringen er at snittet i Rogaland er 277 kroner per dekar høyere enn i fjor, noe som i hovedsak skyldes nye prisundersøkelser i en enkeltkommune. I Trøndelag har flere kommuner enn tidligere rapportert pris på grønnsaksjord, samt at prisen har gått ned i flere kommuner. Dette sørger for en nedgang til et nivå omtrent som i 2021. Resultatene for Østlandet, Vestfold, Telemark og Agder og Vestlandet tyder på at grønnsaksjord faller i verdi i disse områdene. I Nord-Norge har snittprisen steget svakt, og her har antallet svarkommuner gått opp fra tre til syv.

 

Grønnsaker/bær God jord  
Østlandet 914 (+7)  
Vestfold og Telemark/Agder  717 (-133)  
Rogaland 1 239 (+277)  
Vestlandet  415 (+34)  
Trøndelag 1 050 (-123)  
Nord-Norge  188 (+9)  

 

Beite

Gjennomsnittsprisen for innmarksbeite har sunket med 9 kroner per dekar. Regionalt er utviklingen på innmarksbeite blandet, men generelt gjelder at datagrunnlaget er betydelig forbedret slik at troverdigheten til resultatene er styrket. Antallet svar har totalt økt fra 77 til 109, og mange av de nye har rapportert at arealene leies ut vederlagsfritt.

Gjennomsnittsprisen på utmarksbeite har økt med 5 kroner per dekar, som er en relativt stor økning. Det vanligste er at arealene leies ut vederlagsfritt, noen steder mot andre gjenytelser. Det er imidlertid enkelte kommuner hvor det betales to- og tresifrede priser per dekar. Disse påvirker snittet mye, og det er flere slike kommuner som har svart på undersøkelsen i år enn i fjor.

 

Beite Innmark Utmark
Østlandet 73 (-13) 10 (-10)
Vestfold og Telemark/Agder 73 (+20)  38 (+37)
Rogaland 167 (-5) 46 (+3)
Vestlandet 28 (+6) 2 (+2)
Trøndelag 66 (-19) 13 (+12)
Nord-Norge 19 (+6) 2 (+1)

 

Kilde: Landbruksdirektoratet