Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Jordleiepriser 2021

18. juni 2021

Prisen for å leie jord har falt sammenlignet med 2020, men jordbrukets utgifter til jordleie er estimert til én milliard kroner. Det melder Landbruksdirektoratet, som i dag la fram jordleieundersøkelsen 

Landbruksdirektoratet estimerer de totale utgiftene til jordleie i 2021 til litt over én milliard kroner. Beregningen tar hensyn til hvilke utleieformål som er viktigst i hvert fylke. Her gjelder imidlertid de samme usikkerhetskildene som for beregningen av jordleieprisene. Påliteligheten i estimatet avhenger til syvende og sist av hvor representative de innrapporterte prisene er.

Gjennomsnitt hele landet

Vekst Kr. pr. dek. Endring fra 2020
Gras 268 -10
Korn 367 -6
Potet 645 -79
Grønnsaker/bær 961 -33
Innmarksbeite 70 -5
Utmarksbeite 6 -2
     
     
     

Regionvis oversikt
Det er store regionale forskjeller på jordleieprisen, her er middelpriser på de forskjellige kulturene.
For fullstendig oversikt se jordleieundersøkelsen 2021

Gras
Prisen for jord til grasdyrking går ned i årets undersøkelse etter en økning i 2020. Endringen er blant de større vi har sett for grasproduksjon siden 2015. Prisen er nå tilbake hvor den var mellom 2017 og 2019. Den relativt høye prisen i 2020 framstår dermed som et unntak, og kan skyldes at tallmaterialet i fjorårets undersøkelse var svakt. Nedgangen er knyttet til enkeltkommuner i regionene Østlandet, Vestfold og Telemark og Agder og Nord-Norge. Det er verdt å merke seg at prisen på jord til gras har økt i Rogaland, hvor dette utleieformålet er spesielt viktig.

Grasdyrking God jord Dårlig jord
Østlandet 295 137
Vestfold og Telemark/Agder 259 107
Rogaland 475 230
Vestlandet 195 75
Trøndelag 252 140
Nord-Norge 91 31


Korn
Prisen for kornjord på landsbasis ligger omtrent stabilt på nivået den har vært på siden 2018. Nedgang i Trøndelag og på Østlandet samt i Rogaland oppveies av en økning i Vestfold og Telemark og Agder. Jordleieprisen for korn økte kraftig i denne regionen i fjor, da de gamle vestfoldkommunene ble overført hit. I år fortsetter prisveksten. Derfor er det ikke unaturlig at vi ser en motsatt utvikling i region Østlandet, som mistet de samme kommunene. Jordleieprisen i Trøndelag har svingt opp og ned de siste årene. Rogaland er spesielt sårbar for endringer i datamaterialet når det gjelder korn, ettersom det er svært få kommuner som har kornproduksjon på leiejord

Korndyrking God Jord Dårlig jord
Østlandet 353 218
Vestfold og Telemark/Agder  381 208
Rogaland 524 400
Vestlandet 166 95
Trøndelag 309 204
     

Potet
I likhet med for grønnsaker og bær endres prisene for leie av jord til potetproduksjon til dels mye fra år til år fordi det er færre observasjoner som ligger til grunn for snittet enn det er for gras og korn. Prisen på leie av potetareal er den som har falt mest på landsbasis i 2021, etter at den har økt de to foregående årene. Prisen per dekar er 79 kr/daa lavere enn fjoråret, og er nå på det laveste nivået vi har sett siden 2016. Endringen framstår imidlertid unaturlig stor fordi prisen var spesielt høy i 2020. Dette kan skyldes at svarprosenten var lav i fjor og at tallmaterialet derfor var svakt. Ser man bort fra 2020 framstår nedgangen som en mer normal svingning.

Prisene har gått ned i alle regioner unntatt Vestlandet, hvor prisen returnerte til et mer normalt nivå etter fjorårets kraftige nedgang. Prisen i Vestfold og Telemark og Agder fikk en kraftig økning i fjor fordi kommunene fra det gamle Vestfold ble overført til regionen. I år har prisen gått tilbake med 58 kr/daa. Prisen har sunket aller mest i Nord-Norge, mens den er relativt stabil i Rogaland og Trøndelag.

Potetdyrking God Jord  
Østlandet 690  
Vestfold og Telemark/Agder 766  
Rogaland 734  
Vestlandet 363  
Trøndelag 698  
Nord-Norge 110  

Grønsaker/bær
Prisen for jord til grønnsak- og bærdyrking økte fra 2014 og fram til 2019, før den gikk noe ned i 2020. I årets undersøkelse har denne prisen falt ytterligere. Nedgangen er i stor grad knyttet til enkelte kommuner på Østlandet, hvor middelprisen har falt med 59 kr/daa. I alle andre regioner unntatt Nord-Norge har jordleieprisen til dette formålet økt, særlig i Trøndelag hvor prisen har steget med 133 kr/daa. I Nord-Norge har prisen falt kraftig, men her er resultatet svært sensitivt for endringer i datamaterialet fra år til år fordi det er få kommuner med grønnsak-/bærproduksjon på leiejord. Resultatet i regionen bidrar til nedgangen, men svarene herfra veier relativt lite inn i middelprisen på landsbasis ettersom det samlede leide arealet er relativt lite.

Grønnsaker/bær God jord  
Østlandet 1 124  
Vestfold og Telemark/Agder  926  
Rogaland 1 072  
Vestlandet  486  
Trøndelag 1 071  
Nord-Norge  168  

Beite
Prisene på jord til beite er generelt lave, spesielt for utmarksbeite. I store deler av landet er det ikke vanlig med betaling for utmarksbeite. 
Middelprisene for innmarksbeite har økt i de fleste områder med unntak av Trøndelag og Nord-Norge. Nedgangen i disse regionene er nok til å trekke middelprisen på landsbasis ned med 5 kr/daa. Det er nesten dobbelt så mange kommuner i disse regionene som har rapportert leiepriser for innmarksbeite i år som i fjor. Tallgrunnlaget er derfor bedre. Det har kommet til enkeltkommuner med stort areal som trekker snittet ned.

Beite Innmark Utmark
Østlandet 76 9
Vestfold og Telemark/Agder 53 2
Rogaland 160 12
Vestlandet 26 5
Trøndelag 84 7
Nord-Norge 14 3

Kilde: Landbruksdirektoratet