Våronn
Illustrasjonsfoto: F.Meyer

Jordleiepriser 2022

8. juni 2022

Årets jordleieundersøkelse fra Landbruksdirektoratet viser at prisene på jordleie har hatt en blandet utvikling siden 2021. Den største endringen er en markant nedgang i prisen på leie av jord til grønnsaks- og bærdyrking. Samtidig er det en relativt stor økning i prisen på leie av jord til korn, en moderat økning på potet, innmarks- og utmarksbeite, og en svak nedgang i prisen på jordleie til grasdyrking.

Landbruksdirektoratet gjennomfører undersøkelsen i kommunene årlig. Tallgrunnlaget er usikkert på grunn av manglende svar fra flere jordbrukskommuner. Svarprosenten er om lag den samme som i 2021, men det er forskjellige kommuner som svarer fra år til år i denne undersøkelsen. Når kommuner med mye areal kommer til eller faller fra i jordleieundersøkelsen, påvirkes prisgrunnlaget og endringene.

Gjennomsnitt hele landet

Vekst Kr. pr. dek. Endring fra 2021
Gras 265 -3
Korn 400 +33
Potet 675 +29
Grønnsaker/bær 853 -108
Innmarksbeite 77 +7
Utmarksbeite 11 +5
     
     
     

Regionvis oversikt
Det er store regionale forskjeller på jordleieprisen, her er middelpriser på de forskjellige kulturene.
For fullstendig oversikt se jordleieundesøkelsen 2022

Alle tall er kroner pr. dekar, og tall i parantes viser endring fra i fjor.

Gras

Prisen for jord til grasdyrking går noe ned i årets undersøkelse, for andre år på rad. Middelprisen er på samme nivå som i perioden 2017 til 2019. Den relativt høye prisen i 2020 framstår som et unntak som trolig skyldtes et svakt tallmateriale i undersøkelsen det året. Prisen går ned spesielt på Østlandet og i Rogaland, men øker i andre regioner.

Leieprisene i de ulike kommunene reflekterer variasjonen i etterspørsel etter grasareal. I noen kommuner i Trøndelag betales det over 1000 kroner per daa for gode arealer, og opp til 700 kr/daa i Rogaland. Gode arealer leies ut vederlagsfritt i andre deler av landet. Fra en del kommuner opplyses det om at det ikke er vanlig å ta seg betalt for utleie av jord, da det er en utfordring å holde jorda i hevd. I deler av landet er det vanlig med motytelser i stedet for betaling, og noen steder i tillegg til en lav betaling. Sammen med innmarksbeite, er grasproduksjon det utleieformålet det er vanligst å «betale» utleier i form av motytelser. Dette kan være knyttet til vedlikehold av arealet, som drenering/grøfting og gjerdehold. Andre motytelser kan være brøyting, kjøtt eller ved.

 

Grasdyrking God jord Dårlig jord
Østlandet 285 (-10) 134 (-3)
Vestfold og Telemark/Agder 266 (+6) 102 (-5)
Rogaland 432 (-43) 275 (+45)
Vestlandet 194 (-1) 82 (+7)
Trøndelag 249 (-3) 145 (+5)
Nord-Norge 96 (+5) 39 (+8)


Korn
Prisen for kornjord på landsbasis har økt med 33 kroner per dekar fra 2021. Den største økningen er for god jord i Rogaland, mens det har vært mindre økninger i prisen på Østlandet og i Trøndelag. Trenden med økende priser i Vestfold og Telemark og Agder fortsetter også. Merk at Rogaland er spesielt sårbar for endringer i datamaterialet når det gjelder korn, ettersom det er svært få kommuner som har kornproduksjon på leiejord.

Korndyrking God Jord Dårlig jord
Østlandet 391 (+38) 250 (+31)
Vestfold og Telemark/Agder  398 (-8) 200 (-8)
Rogaland 650 (+126) 382 (-8)
Vestlandet 166 95
Trøndelag 360 (+51) 238 (+35)
     

 

Potet

I likhet med for grønnsaker og bær endres prisene for leie av jord til potetproduksjon til dels mye fra år til år fordi det er færre observasjoner som ligger til grunn for snittet enn det er for gras og korn. I 2022 har prisen økt med 29 kroner per dekar, slik at den nå er på samme nivå som i perioden 2017-2019. Prisen på leie av potetareal falt kraftig i 2021, men dette skyldtes trolig at prisen var spesielt høy i 2020 på grunn av et svakere datagrunnlag. Leieprisen har økt mest i Nord-Norge, trolig som en korreksjon av en unormalt lav pris i 2021.

Potetdyrking God Jord  
Østlandet 692 (+2)  
Vestfold og Telemark/Agder 790 (+24)  
Rogaland 734 (-16)  
Vestlandet 363   
Trøndelag 703 (+5)  
Nord-Norge 206 (+96)  

 

Grønsaker/bær

Prisen for jord til grønnsak- og bærdyrking økte fra 2014 og fram til 2019, før den gikk noe ned i 2020 og 2021. I årets undersøkelse har prisen falt med hele 108 kroner per dekar. Endringen er størst på Østlandet, der middelprisen har gått ned med 208 kroner per dekar.  Prisen har også falt i tre andre regioner. I Nord-Norge har prisen derimot økt med 12 kroner per dekar, og i Trøndelag med hele 102 kroner per dekar.

Noe av endringen i snittprisen skyldes trolig datagrunnlaget, ettersom enkelte kommuner som rapporterte inn priser i 2021 ikke gjorde det i 2022. Samtidig har det vært en reell prisnedgang i flere kommuner i denne perioden.

 

Grønnsaker/bær God jord  
Østlandet 907 (-218)  
Vestfold og Telemark/Agder  850 (-76)  
Rogaland 962 (-110)  
Vestlandet  381 (-105)  
Trøndelag 1 173 (+102)  
Nord-Norge  180 (+12)  

 

Beite

Prisene på jord til beite er generelt lave, spesielt for utmarksbeite. I store deler av landet er det ikke vanlig med betaling for utmarksbeite.

Prisen for innmarksbeite har økt med 7 kroner per dekar, og prisen på utmarksbeite med 5 kroner per dekar. Middelprisene for innmarksbeite har økt i de fleste områder med unntak av Vestlandet og Nord-Norge. For utmarksbeite har prisene økt i Østlandet og Rogaland, men gått noe ned på Vestlandet og i Trøndelag og Nord-Norge.

 

Beite Innmark Utmark
Østlandet 86 (+10) 19 (+10)
Vestfold og Telemark/Agder 54 (+1)  1 (-1)
Rogaland 172 (+11) 43 (+31)
Vestlandet 21 (-4) 0 (-5)
Trøndelag 84 1 (-6)
Nord-Norge 12 (-2) 1 (-2)

 

Kilde: Landbruksdirektoratet